วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 33 ฉบับที่ 4


 

จูราสสิคปาร์คในพิพิธภัณฑ์สิรินธร                        กฤช เหลือลมัย
ทวารวดี-ศรีวิชัย : การทบทวนในเรื่องความหมาย                ศรีศักร วัลลิโภดม
ในรอบสามเดือน                                กองบรรณาธิการ
พระราชวังจันทน์ เมืองพิษณุโลก : การขุดค้นครั้งล่าสุด                นาตยา ภูศรี
เสมาหินทรายแดงวัดตลิ่งชัน                            ศรัณย์ทองปาน/วิชญดา ทองแดง
ความรู้เบื้องต้นทางโบราณคดีที่ “เมืองขีดขิน”                     สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง
ว่าด้วยตัวตน คนมอญย้ายถิ่นในมหาชัย                    สุกัญญา เบาเนิด
เรื่องของนภศูลหรือนพศูล                            สมใจ นิ่มเล็ก
สู่ขวัญบ่าวสาวของชาวน่าน                            ตรีทิพย์ วินิชสำเภาทิพย์
ถนนราชดำเนิน : ประวัติการก่อสร้าง                        พีรศรี โพวาทอง
รื่นรมย์บนราชดำเนิน                             กัณฐิกา ศรีอุดม
“ความทรงจำ” และ “อำนาจ” บนถนนราชดำเนิน                 ชาตรี ประกิตนนทการ
พระพุทธรูปสุโขทัย ภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง : ความเป็นไทยและเอกลักษณ์ไทย    รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง
พระพิมพ์วงเขน                                กฤษฎา พิณศรี
ปัจโจลมม็วด วิถีบำบัดรักษาโรคาโดยความเชื่อกับดนตรี                ยงยุทธ์ สถานพงษ์
พิพิธภัณฑ์หอโสภณศิลป์                            กฤช เหลือลมัย
พิพิธภัณฑ์พระพุทธวิถีนายก                            ศรัณย์ ทองปาน
ชาติภูมิสถาน ป.อ. ปยุตฺโต                            วิชญดา ทองแดง
เรื่องเล่าชาวกรุง : จากคลองถึงตรอกสะพานยาว                    ปราณี กล่ำส้ม
เรื่องเล่าชาวสวน : คุ้งน้ำ                             สมใจ นิ่มเล็ก
ตุ้มโมงเมืองสุรินทร์                                อัษฎางค์ ชมดี
เรื่องเก่าเล่าสู่                                กองบรรณาธิการ
ทุ่งนาบางพรมในจินตนาการ
วัดราชบูรณะ        
พระประธานคู่ คติโบราณแถบเมืองราชบุรี                    สุรินทร์ เหลือลมัย
เทวาลัยราชีวโลจนะ เมืองราชิม, เทวาลัยลักษมัณ เมืองสิรปุระ 
กับประเด็นการกำเนิดศิขรในศิลปะอินเดียเหนือ                เชษฐ์ ติงสัญชลี
บทละครเรื่อง “ระเด่นลันได... ภาค ๒”                        นิยะดา เหล่าสุนทร
ในแผง-นอกแผง                                บรรณาธิการ
Early Landscapes of Myanmar: Elizabeth H. Moore                ธนิก เลิศชาญฤทธ์
กรุงรัตนโกสินทร์ : ชีวิตและชุมชนจากน้ำสู่บก                    ปาริชาติ ทองมี
บ้านเชียง : สู่ทศวรรษที่ 4 ของแหล่งโบราณคดี/มรดกโลก                กฤช เหลือลมัย

Ratchadamnoen Avenue: An Architectural History        Pirasri Povatong
Memories and Power on Ratchadamnoen Avenue         Chatri Prakitnonthakan
“Thainess” Established: Sukhothai-style Buddha images after the 1932 RevolutionRungrot Thammarungrueng
Wong Khen: Moon-shaped Votive Tablets            Krisada Pinsri