วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 34 ฉบับที่ 1


 

แห่พระวัดไลย์ ปรารถนาโลกใหม่ในยุคพระศรีอาริย์                วิชญดา ทองแดง
ระเบิดเวลาเรื่องเขาพระวิหาร                            ศรีศักร วัลลิโภดม
ในรอบสามเดือน                                กองบรรณาธิการ
พระพุทธเจ้าไภษัชยคุรุ                            ฉัตรสุมาลย์
พระสิวลี : เอตทัคคะผู้เลิศด้วยลาภยศ                        กฤษฎา พิณศรี
บ้านยาง 2510                                ศุภวัตร ทองละมุล
วันวานถึงวันนี้ ที่สมิทโซเนียนไทย                        กองบรรณาธิการ
เรื่องเล่าชาวบางระกำ                            สิทธิเดช จันทศิริ
แกงมะระเนื้อย่าง                                 พยุง วงษ์น้อย
จิปาถะภัณฑ์สถาน บ้านคูบัว                            กฤช เหลือลมัย
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมรัตนโมลีศรีโคตบูร                         ศรัณย์ ทองปาน
คอยอีกนิดที่... พิพิธภัณฑ์เมืองแก่งคอย                    วิชญดา ทองดง
การคงอยู่และการสูญสิ้นของหลักฐานชุมชนก่อนประวัติศาสตร์ที่อำเภอแก่งคอย        ณัฐวิทย์ พิมพ์ทอง
เส้นทางแห่พระศรีอาริย์ฯ วัดไลย์ ความหมาย และความทรงจำ            วิชญดา  ทองแดง
ใครคือชาวบ้าน / Who Are The Chao Ban?                    ยุกติ มุกดาวิจิตร
เชื้อชาติ (ชนชาติ) กับดักทางความคิดในกรณี “ทวารวดี (ไม่) มีมอญ”         สุกัญญา เบาเนิด
ในแผง – นอกแผง                                กองบรรณาธิการ
ขุนเจือง : วีรบุรุษในเทวตำนานตามแบบฉบับวัฒนธรรมไท-ลาว             กำพล จำปาพันธ์
ทุ่งตึก จุดเชื่อมโยงการค้าทางทะเลของโลกบนคาบสมุทรมลายู         ร.อ.บุณยฤทธิ์ ฉายสุวรรณ, เรไร นัยวัฒน์
การจัดการเมืองโบราณพุกาม : 
การคุกคามทางกายภาพต่อมรดกทางวัฒนธรรมและจินตนาการของผู้รับสาร   เกรียงไกร เกิดศิริ
กรุงอุดงค์ฦาชัย : เมืองหลวงกัมพูชาสมัยหลังพระนคร                 ศานติ ภักดีคำ
สองร้อยสี่สิบปีในจิตรกรรมพม่า ช่างเขียนชาวอยุธยา ณ เมืองมินบู            อรวินท์ ลิขิตวิเศษกุล
พระพุทธรูปขัดสมาธิเพชร ศิลปะอยุธยา : กรณีศึกษาพระพุทธรูปที่พบในองค์พระมงคลบพิตร    ศักดิ์ชัย สายสิงห์
แหล่งโบราณคดีบ้านหนามแดง                         พจนก กาญจนจันทร
เด็กบ้านพานถม                                ปราณี กล่ำส้ม
ประเพณีปลูกต้นไม้                            สมใจ นิ่มเล็ก
ตามหาวัดนิยมไพรวนาราม ริมบึงลำทราย ด่านทับตะโก                สุรินทร์ เหลือลมัย
เทวาลัยพระสูรยะที่มารตัณฑ์                        เชษฐ์ ติงสัญชลี
เจรียง วัฒนธรรมพื้นบ้านเขมร                        อัษฎางค์ ชมดี
มะม๊วดมอญ พิธีกรรมไหว้ผีบรรพชนของคนเขมรบ้านบัว                 ไกรศักดิ์ ศรีพนม
ลลิตกัมพุชพ่าย                                นิยะดา เหล่าสุนทร
อันมิอาจได้ยินและแลเห็นที่เขาพระวิหาร                     กฤช เหลือลมัย

Sivali: the bringer of great fortune                         Krisda Phinsri
Thungtuk: A crossroad of World Sea Trade on The Malay Peninsula        Boonyarit Chaisuwan and 
Rerai Naiyawat
The management of Bagan Ancient city: a physical harassment of 
cultural heritage and imagination of receptors            Kriengkrai Kerdsiri
Ayutthaya-style Vajrasana Buddha images: A case study of Buddha images found
 inside the body of the Phra Mongkhon Bophit Buddha image     Sakchai Saising