วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 34 ฉบับที่ 2


 

จิตรกรรมเพดานฝีมือช่างชื่นที่วัดเสด็จ                        สนั่น รัตนะ
ความสุขประชาชาติของชาวภูฐาน กับเศรษฐกิจพอเพียงของคนไทย            ศรีศักร วัลลิโภดม
ในรอบสามเดือน                                 กองบรรณาธิการ
พระกริ่ง                                    กฤษฎา พิณศรี
อวโลกิเตศวร                                ฉัตรสุมาลย์
สิบแปดปี สด๊กก๊อกธม                            กองบรรณาธิการ
เมื่อกะเหรี่ยงสวนผึ้งเป็นลูกเสือชาวบ้าน                     สุรินทร์ เหลือลมัย
เรื่องเก่าเล่าสู่                                กองบรรณาธิการ
ต้มกะทิใบมะขามเนื้อเค็ม                            พยุง วงษ์น้อย
“บ้านคุณลุง” ที่นาจอก                            ศรัณย์ ทองปาน
ศูนย์บริการข้อมูลอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง                    กฤช เหลือลมัย
พิพิธภัณฑ์วัดพระนทอง                            วิชญดา ทองแดง
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยพวนบ้านทราย                        ศิวัช นนทะวงษ์
วัดโบสถ์ราชเดชะ : วัดสำคัญที่ถูกลืม                        สุวัฒน์ แซ่ดั่น
ฝีมือช่างชื่น ยังมีทั้งที่ราชบุรีและสมุทรสงคราม                    สนั่น รัตนะ, ศรัณย์ ทองปาน
ลอยไกล.. ในรอยกาล...                            มงคล เปลี่ยนบางช้าง    
นักท่อง... เที่ยวไปในแดน... เทพเจ้า...                         นพวรรณ สิริเวชกุล
ในแผง-นอกแผง                                กองบรรณาธิการ
บันทึกการเดินทางตามหา “ราชมรรคา” ถนนแห่งศรัทธาของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7    สุเจน กรรพฤทธิ์
ข้อคิดเห็นบางประการเกี่ยวกับปราสาทบ้านสำโรง จารึกปราสาทพระขรรค์
และอำนาจทางการเมืองของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7            ดุสิต ทุมมากรณ์
ช่องเสม็ด และราษฎร์มรรคาที่พนมดองแร็ก จังหวัดสุรินทร์                อัษฎางค์ ชมดี
ธรรมศาลา : ข้อสังเกตในรอบแปดร้อยปี                    กฤช เหลือลมัย
เลขเด็ด เจ้าปู่ ไฟพะเนียง : เก้าธรรมศาลาฝั่งไทยในมุมมองของ “ผี”             วิชญดา ทองแดง, ศรัณย์ ทองปาน
“มุขปาฐะสถาน” ว่าด้วยความสัมพันธ์ของผู้คนกับกู่สันตรัตน์ มหาสารคาม        อนุชิต สิงห์สุวรรณ
ศิลปะพื้นบ้านจีนเชิงพาณิชย์ในภาวการณ์ปัจจุบัน                หวัง หุยอิง วารุณี (ภูสนาม) หวัง
พนมบายัง : ไกลสุดหล้า สูงสุดฟ้า                        วิชชุ เวชชาชีวะ
เสียมเรียบ-เกาะแกร์ พระราชาเฒ่าในอ้อมโอบพงไพร                ปิยะพร กัญชนะ
ชีวิตเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่ในท้องทุ่งบางเขน                        ปราณี กล่ำส้ม
เมื่อ ก.ศ.ร. กุหลาบ ปะทะ ต.ส. วรรณาดก จากบางกอกรีคอร์เดอร์            นิยะดา เหล่าสุนทร
ประเพณีรดน้ำส้มเขียวหวาน                            สมใจ นิ่มเล็ก
หลักฐานทางโบราณคดีและศิลปกรรมของวัดนครโกษา                ประภัสสร์ ชูวิเชียร
การเล่าเรื่องของ “เรื่องเล่า”                            กฤช เหลือลมัย

Phra Kring                                Krisda Phinsri
In Quest of King Jayavarman VII’s ‘Royal Roads’                Sujane Kanparit
Chinese Folk art’s present status under the trend of commercialization     Wang Hui Ying & Warunee Wang