วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 34 ฉบับที่ 3


 

พระบฎวัดนาคตหลวง : การค้นพบใหม่ของจิตรกรรมล้านนา            สุรชัย จงจิตงาม
มรดกโลกกับประวัติศาสตร์ที่ตายแล้ว                        ศรีศักร วัลลิโภดม
ในรอบสามเดือน                                กองบรรณาธิการ
พระนาคปรกเมืองไพร                            กฤษฎา พิณศรี
พระนาตารา                                ฉัตรสุมาลย์
สิมวัดบ้านเคาะ                                ศุภวัตร์ ทองละมุล
วันเวลาของ “ตาเมือน”                             กฤช เหลือลมัย
ผัดเผ็ดหัวปลี                                พยุง วงษ์น้อย
พิพิธ “พันธมิตรฯ”                                กฤช เหลือลมัย
พิพิธภัณฑ์อิสลามแห่งรัฐปีนัง                        วิชญดา ทองแดง
พิพิธภัณฑสถาน เมืองเจนไน                            ศรัณย์ ทองปาน
เรื่องเล่าเล่าสู่                                 กองบรรณาธิการ
“เลี้ยงผีวันปีใหม่” พิธีกรรมแห่งความอุดมสมบูรณ์ของชาวลาหู่            อนุชิต สิงห์สุวรรณ
ผกาแห่งมิตรภาพจงเบ่งบาน                            พัทธนันท์ โอษฐ์เจษฎา
โลกสีเขียวที่วังน้ำเขียว                            ตรีทิพย์ วินิชสำเภาทิพย์
ในแผง-นอกแผง                                 กองบรรณาธิการ
ข้ามห้วงมหาสมุทรกับขรัวอินโข่ง : เมื่อชนชั้นนำสยามใช้วิทยาศาสตร์เป็น
เครื่องมือในการหยั่งรู้ความเป็นจริงของพระพุทธศาสนา            สุรชัย จงจิตงาม
โบราณคดีข้างถนนที่เขาวังกบการตีความทางโบราณคดี                พิพัฒน์ กระแจะจันทร์
การรับรู้และความคิดเห็นของชาวบ้านที่มีต่อวิชาโบราณคดี            ธนิก เลิศชาญฤทธ์, 
สันถวี นิยมทรัพย์
ตำนานการสร้างพระพิมพ์ในลานเงิน ลานทอง เรื่องจริงหรือลวงโลก?         กฤษฎา พิณศรี
เจ้าสายวิบล                                วิชชุ เวชชาชีวะ
เรื่องของกะเหรี่ยง “โพล่วง” ที่ “ล่วง” ไปแล้ว                    สุรินทร์ เหลือลมัย
ศาสนาพราหมณ์ในลุ่มน้ำตาปี : การค้นพบใหม่ในบริเวณตอนล่างของคาบสมุทรไทย     ปรีชา นุ่นสุข
ประเพณีการมัวกุ้ง                                สมใจ นิ่มเล็ก
โบราณสถานที่อันติจักและสถูปที่เกสาริยา : ความเชื่อมโยงกับศิลปกรรมในเอเชียอาคเนย์      เชษฐ์ ติงสัญชลี
จากรัฐเครือญาติสู่ขอบขัณฑสีมา : นครศรีธรรมราชภายใต้การเปลี่ยนแปลงของ
ความสัมพันธ์กับกรุงศรีอยุธยาในพุทธศตวรรษที่ 22            ปิยชาติ สึงตี
ในนามของความเป็นอื่น                            กฤช เหลือลมัย

Phra Nak Prok Muang Phrai Votive Tablets                    Krisda Phinsri
Khrua In Khong’s A Journey across the Ocean: 
A Scientific Approach to Buddhism by Siamese Elites        Surachai Chongchitngam
Brahmanical Influence in Pattani Basin from the 6th to the 11th Century A.D.    Preecha Noonsuk