วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 35 ฉบับที่ 3


 

ระเบียงภาพสันนิษฐานจากซากโบราณสถาน                    สันติ เล็กสุขุม
ฤาจะโง่ซ้ำสาม: กรณีวิวาทประสาทพระวิหาร                    ศรีศักร วัลลิโภดม
ในรอบสามเดือน                                กองบรรณาธิการ
พระมาลัย                                  กฤษฎา พิณศรี
พระศรีอาริยเมตตรัย                            ฉัตรสุมาลย์
สิมอีสานในจินตนาการ                            ศุภวัตร ทองละมุล
เรื่องเก่าเล่าสู่                                กองบรรณาธิการ
แกงป่าเนื้อมะเขือช่อ                            พยุง วงษ์น้อย
คุ้มเจ้าหมอกฟ้า ณ น่าน : ในบ้านมีพิพิธภัณฑ์                    วิชญดา ทองแดง
The Salzburg Toy Museum: พิพิธภัณฑ์ของเล่นเมืองซาลส์บวร์ก            นิยดา หวังวิวัฒนศิลป์
ย้อนตะวัน… ฝันหาสยามที่ริมน้ำซังแก                        สุภาภรณ์ อัษฎมงคล
วัดบ้านกอก: การเผยภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ถูกปิดตาย                ณัฐวิทย์ พิมพ์ทอง
น้ำมอตอนบน: แหล่งโบราณคดีที่ถูกทำลาย                    ธีระวัฒน์ แสนคำ
หลายชาติพันธุ์ในแฟชั่นชนเผ่า                        นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว
ในแผง-นอกแผง                                กองบรรณาธิการ
การเมืองของอดีตในพระราชพิธีปฐมกรรม พ.ศ. 2127                กำพล จำปาพันธ์
6 เบ่าต๋างของเวียดนาม: มโหระทึก ขวานหิน และโฮจิมินท์                ภีร์ เวณุนันทน์ 
นักโบราณคดีสองคนบนทางสองแพร่งกับการตีความแหล่งโบราณคดีบ้านวังประจบ     พิพัฒน์ กระแจะจันทร์
ซากโบราณสถานวัดพระเมรุกับรูปแบบสันนิษฐาน                สันติ เล็กสุขุม
เรื่องเล่าชาวกรุง: ความทรงจำดีๆ ที่สีลม                    ปราณี กล่ำส้ม
เขาคลังนอกและประเด็นความเกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมอินเดีย            เชษฐ์ ติงสัญชลี 
ทับหลังพบใหม่… ที่บ้าน (ธาตุ) ปราสาทศรีสะเกษ                ชินณวุฒิ วิลยาลัย
ลำดับวิวัฒนาการของทวยรูปคดกริชในงานศิลปกรรมสมัยกรุงศรีอยุธยา        ขวัญภูมิ วิไลวัลย์
วิถีชีวิตของชาวนาคลองบางโคลัด                        สมใจ นิ่มเล็ก 

Phra Malai                                Krisda Phinsri
Two Archaeologists at the Interpretative Archaeolgy :
The case of Ban Wang Pra Chop, tak, Thailand            Pipad Krajaejan
The Stupa of Wat Phra Men and the Digital Reconstruction             Santi Leksukhum
Khao khlang Nok and Some Issue about the Relationship with
Indian Archicture                                Chatchai Sukrakan