วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 35 ฉบับที่ 4


 

วัดบ้านเก๋น เมืองลา หลักฐานทางโบราณคดีที่มีชีวิต                ศิรพงศ์ ศักดิ์สิทธิ์
ความสำคัญของตำนานในประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : กรณีตำนานสิงหนวัติ        ศรีศักร วัลลิโภดม
ในรอบสามเดือน                                 กองบรรณาธิการ
พระนางพญาเสน่ห์จันทร์                            กฤษฎา พิณศรี
พระอานนท์เถระเจ้า                             ฉัตรสุมาลย์
ต้มหลอก                                    พยุง วงศ์น้อย
เรื่องเก่าเล่าสู่                                กองบรรณาธิการ
โอ้ว่า... สมัน ปัจจุบันเหลือแต่ชื่อ                        สุรินทร์ เหลือลมัย
บ้านเก่าเล่าเรื่อง “ตลาดบางหลวง”                         วิชญดา ทองแดง
National Museum of Singapore                        นิยดา หวังวิวัฒนศิลป์
หอวัฒนธรรมศรีวิชัย                             วิวัฒน์ พันธวุฒิยานนท์
ปราสาทแห่งฮิโรชิมา                            ธนิก เลิศชาญฤทธ์
จารึกพระธาตุเมืองพิณ : ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกับการค้นพบใหม่            ระวัฒน์ แสนคำ
วัดป่าดอนบ้านเทือน มิติแห่งความเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์ จากอดีตสู่ปัจจุบัน     ว่าที่ พันตรีฉัตรวัชระ เสนะบุตร์
วัดบ้านเก๋น เมืองลา หลักฐานทางโบราณคดีที่มีชีวิต                 ศิรพงศ์ ศักดิ์สิทธิ์
กำไลงาช้างชิ้นพิเศษจากพรหมทินใต้                        ธนิก เลิศชาญฤทธ์
ในแผง – นอกแผง                                 กองบรรณาธิการ
วัดร้างฝั่งธนบุรี                                ประภัสสร์ ชูวิเชียร
มิติหนึ่งของคนทำสวนส้มเขียวหวาน                        สมใจ นิ่มเล็ก
ไร้ยา เหลือเพียงแค่ชื่อ “ตรอกยาฉุน”                        สุดารา สุจฉายา
พระพิฆเนศวร                            กิตติพงศ์ บุญเกิด, วิชญดา ทองแดง
ท่าสี่ตา : ร่องรอยของ “เมืองท่า” ในกรุงเทพฯ                     พีรศรี โพวาทอง
รำลึกถึงตรอกกัปตันบุช                            ปราณี กล่ำส้ม
ไพรมนตรี ตรอเปียงพอง สองปราสาทแห่ชัยวรมันที่ 3                 วิชชุ เวชชาชีวะ
จากภารหุต สู่วัดมกุฏกษัตริยาราม : ภาพจิตรกรรมเรื่องอนาถปิณฑิกะถวายเชตะวัน     เชษฐ์ ติงสัญชลี
กรรชุ (โลงศพ) : งานช่างและพิธีศพในวัฒนธรรมเขมรอีสานใต้            ยงยุทธ สถานพงษ์
การเลี้ยงวัวควายในป่าทาม ลุ่มน้ำมูลตอนกลาง                     กฤษกร ศิลารักษ์
โบราณคดีไม่มีน้ำตา                            กฤช เหลือลมัย

Phra Nangphaya Sanae Chan                        Krisda Phinsri
Deserted Temples on The Thon Buri Side of Bangkok            Praphat Chuvichean
The Si Ta: A Vestige of Maritime Bangkok of Yesteryears            Pirasri Povatong
From Bharhut to Wat Makut Kasattriyaram: Mural Painting depicting Anathapindika Presenting Jetavana                                            Chedha Tingsanchali