วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 45 ฉบับที่ 1


 

สารบัญ

ภาพวาด... ทุ่งยั้งคือนครสระหลวงในจารึกสุโขทัย สุทธิชัย ฤทธิ์จตุพรชัย
บทบรรณาธิการ... กำเนิดสุโขทัย รัฐแรกเริ่มของชนชาติไทยในสยามประเทศ ศรีศักร วัลลิโภดม

ภูมิวัฒนธรรม

 
เรื่องจากปก... ทุ่งยั้ง : เมืองชนแดนแห่งลุ่มน้ำน่านและพัฒนาการทางประวัติศาสตร์   วิยะดา ทองมิตร และธีระวัฒน์ แสนคำ
เรื่องประจำเล่ม... ทุ่งยั้งคือนครสระหลวง ศรีศักร วัลลิโภดม
นบอาสน์พระพุทธเจ้าที่วัดพระแท่นศิลาอาสน์ เกสรบัว อุบลสรรค์
“ภูเขากินได้” ชีวิต-เศรษฐกิจในสวนเมืองลับแล อภิญญา นนท์นาท
ฟ้อนนางโยน ซอลับแลง และฟ้อนดอกเจิงซอ : ศิลปะการแสดงแห่งเมืองลับแล ภัทรภูมินทร์ ชัยชมภู และดาบฟ้า ไชยลับแลง
จีนอุตรดิตถ์...เจ้าเมือง-พ่อค้า-คหบดี เมธินีย์ ชอุ่มผล
มองวิถีหมอยาสมุนไพร ผ่านชีวิตหมอแก้ว อินทร ณัฐวิทย์ พิมพ์ทอง
   

ปกิณกะ

 
ในรอบสามเดือน...   กองบรรณาธิการ
เรื่องเล่าชาวกรุง... สำริดวิทยาที่สิ้นสูญของชาวบ้านหล่อ อรชุน แก้วกังวาล
วิถีชน บนตำนาน... ตำนานเมืองพระห้าอิริยาบถ : ทุ่งยั้งและเวียงเจ้าเงาะ ศาสตราจารย์สุกัญญา สุจฉายา

สร้างบ้าน สร้างเรือน... เรือนลับแลงที่ลับแล

ดาบฟ้า ไชยลับแลง และภัทรภูมินทร์ ชัยชมภู
ข้างหลังภาพ... นักทำ “ล้อ” รอรัก เมธินีย์ ชอุ่มผล

บทความพิเศษ

 
ท่องพุทธภูมิ... พาราสาวัตถี : บุรีแห่งที่สุด อาภาภิรัตน์ วัลลิโภดม
ชุมชนก่อนรัฐสุโขทัย : บ้านวังหาดและในเขตภาคเหนือตอนล่าง วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
สมบูรณ์โอสถ : ร้านสมุนไพรเก่าแก่ที่ปากน้ำประแส จิราพร แซ่เตียว
คุยท้ายเล่ม... สุดารา สุจฉายา

Content

 
Lives-Economy in Laplae Farms Apinya Nonnat
Uttaradit Chinese: A Governor, Merchants and Wealthy People Methinee Cha-umpol