วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 45 ฉบับที่ 3


 

สารบัญ

ภาพวาด... เมืองพระเวียง สุทธิชัย ฤทธิ์จตุพรชัย
บทบรรณาธิการ... สมัยฟูนันในประเทศไทย ศรีศักร วัลลิโภดม

ภูมิวัฒนธรรม

 
เรื่องจากปก... เมืองพระเวียงแห่งอาณาจักรตามพรลิงค์ วิยะดา ทองมิตร
เรื่องประจำเล่ม... รัฐตามพรลิงค์ ศรีศักร วัลลิโภดม
ฮินดูในรัฐตามพรลิงค์ วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
จันดี... สถานีข้ามคาบสมุทรสมัยศรีวิชัยและการค้นพบพระโพธิสัตว์ไตรโลกยวิชัย ศราวุธ ศรีทิพย์ ณรัณฐ์ อัครนิธิพิรกุล และบัญชา พงษ์พานิช
สวนหลวงและวังตะวันตก : สองวัดงามที่ชุบชีวิตคัมภีร์พุทธวงศ์และนิพพานโสตร สุรเชษฐ์ แก้วสกุล และโกมล พันธรังสี
“ท่าวัง” ย่านจีนเก่ากลางเมืองนคร อภิญญา นนท์นาท
“นโม” เครื่องรางในวิถีคนคอน เกสรบัว อุบลสรรค์
รอยทาง “คนมอญ” ที่แหล่งเครื่องปั้นบ้านมะยิง ณัฐวิทย์ พิมพ์ทอง
เมืองนคร... ฤาจะสิ้นฝีมือช่าง เมธินีย์ ชอุ่มผล
พราหมณ์เมืองนคร ศรัทธาบนความเปลี่ยนแปลง สุดารา สุจฉายา

ปกิณกะ

 
เรื่องเล่าชาวกรุง... วังเจ้าตุ้ม วราห์ โรจนวิภาต
วิถีชนบนตำานาน... พังพการ : วีรบุรุษแห่งตามพรลิงค์ผู้พิชิตศึกชวา ศาสตราจารย์สุกัญญา สุจฉายา
ข้างหลังภาพ... ความทรงจำาที่ท่าวัง กลุ่มอนุรักษ์ภาพเก่าเมืองนคร

บทความพิเศษ

 
ผังเมืองลิกอร์ของเจมส์ โลว์ (พ.ศ. ๒๓๖๘) ผศ.ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์
สำรวจเอกสารปฐมภูมิเมืองนครศรีธรรมราช พระครูเหมเจติยาภิบาล (โสพิทร์ อินทโสภิโต)
ท่องพุทธภูมิ... จากชมพูทวีปสู่สุวรรณภูมิ : พุทธภูมิที่อู่ทอง ศรีศักร วัลลิโภดม
คุยท้ายเล่ม... สุดารา สุจฉายา

Content

 
Ban Ma-ying Pottery: Tracing of the Mons Nattavit Pimthong
Brahmins of Mueang Nakhon: The Shifting of Faith Sudara Suchaxaya