วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 45 ฉบับที่ 4


 

สารบัญ

ภาพวาด... เมืองตะนาวศรี สุทธิชัย ฤทธิ์จตุพรชัย
บทบรรณาธิการ... การเข้ามาของพระพุทธศาสนาและระบอบราชามหากษัตริย์ในสุวรรณภูมิ ศรีศักร วัลลิโภดม

ภูมิวัฒนธรรม

 
เรื่องจากปก... ตะนาวศรี เมืองท่าการค้าบนฝั่งอันดามันของอยุธยา วิยะดา ทองมิตร
เรื่องประจำเล่ม... เส้นทางข้ามคาบสมุทรสยามตอนบน ศรีศักร วัลลิโภดม
Kui Point กับเส้นทางข้ามคาบสมุทรและการเดินเรือเลียบชายฝั่ง วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
หลักเมืองตะนาวศรี : หลักฐาน เรื่องเล่า และตำนาน ณัฐวิทย์ พิมพ์ทอง
จดหมายเหตุตะนาวศรี นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว
ภาพชุด วิถีคน วิถีเมือง ตะนาวศรี มะริด กองบรรณาธิการ
ถิ่นฐานบ้านเรือนเมืองตะนาวศรี อภิญญา นนท์นาท
พลัดที่นา คาที่ไร่ ชีวิตผันแปรของชาวไทยสิงขร เมธินีย์ ชอุ่มผล
วิถีพ่อค้าวัวควายข้ามชายแดน เกสรบัว อุบลสรรค์
“ตะนาวศรี” กับร่องรอยที่ปรากฏในชื่อขนอน คลอง ถนน จิราพร แซ่เตียว
รอยไทยที่มะริด-ตะนาวศรี สุดารา สุจฉายา

ปกิณกะ

 
เรื่องเล่าชาวกรุง... ทุ่งบางเขน พรรณี บัวเล็ก และคณะ
วิถีชนบนตำานาน... มณีเอคิกะ : ตำานานพญานาคแห่งเมืองตะนาวศรี ศาสตราจารย์สุกัญญา สุจฉายา

บทความพิเศษ

 
Street Food เศรษฐกิจสร้างสรรค์ย่านไชน่าทาวน์ แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย
ท่องพุทธภูมิ... วัดพุทธศาสนาชายฝั่งมหาสมุทรอินเดีย แต่พุทธศตวรรษที่ ๕-๙ ศรีศักร วัลลิโภดม
ปาฏิหาริย์แห่งพระธาตุ-พระพุทธรูป ม.ล. สุรสวัสดิ์ ศุขสวัสด ม.ล. สุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์
คุยท้ายเล่ม... สุดารา สุจฉายา

Content

 
Thai Diaspora; A changing Life of Thai Singkhon People Methinee Cha-umpol Methinee Cha-umpol
A Boarder Checkpoint, A Canal, A Road, And Traces of the Name “Tanaosri” in Thailand Jiraporn Sae-tiew