วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 46 ฉบับที่ 2


สารบัญ

ภาพวาด... เมืองพริบพรี สุทธิชัย ฤทธิ์จตุพรชัย
บทบรรณาธิการ... ลุ่มนํ้าเพชรบุรี ศรีศักร วัลลิโภดม

ภูมิวัฒนธรรม

 
เรื่องจากปก... เพชรบุรี : เพชรนํ้างามแห่งชายฝั่งทะเลไทย วิยะดา ทองมิตร
เรื่องประจำเล่ม...  
เพชรบุรีก่อนกรุงศรีอยุธยา วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
มหาสถูปทวารวดีทุ่งเศรษฐี ศรีศักร วัลลิโภดม
ฝรั่งกับความหลังเมืองพริบพรี นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว
ถํ้าพระนอนกับแนวคิด “ถํ้าทิวาคูหา” ในเมืองเพชรบุรี กฤษฎา นิลพัฒน์
ขนอนบ้านลาด : ตัวตนและชีวิตผู้คนที่ผันแปร ณัฐวิทย์ พิมพ์ทอง
วัวเมืองเพชรในวิถีนอกทุ่งนา อภิญญา นนท์นาท
ผีเขมร : ร่องรอยชาติพันธุ์เขมรเมืองเพชร เกสรบัว อุบลสรรค์
พระพุทธบาทเขาลูกช้าง : ศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์กลางป่าเขาย่านชุมชนลาว   พนมกร นวเสลา
เส้นทางเกลือสมุทรจากบ้านแหลม เมธินีย์ ชอุ่มผล
คนรุ่นใหม่ผู้สืบสาน “หนังตะลุงเมืองเพชร” จิราพร แซ่เตียว

ปกิณกะ

 
เรื่องเล่าชาวกรุง... การเล่นเข้าแม่ศรี วราห์ โรจนวิภาต
วิถีชนบนตำานาน... ตํานานคนลับแลเมืองเพชร ศาสตราจารย์สุกัญญา สุจฉายา
หลายเหลี่ยม หลากมุม... Initiation ในช่วงเวลา Quarantine : พรหรือภัยจาก Covid-19 อาภาภิรัตน์ วัลลิโภดม
ข้างหลังภาพ... ภาพถ่ายเล่าเรื่องบ้านลาด แสนประเสริฐ ปานเนียม

บทความพิเศษ

 
สุวรรณภูมิ... วงแหวนแห่งโมริยะ หนึ่งเดียวนอกอินเดียกับข้อค้นพบใหม่ของโลก นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช
คัมภีร์ตรีนิสิงเห : มรรคาสู่สุญญตาในแบบชาวสยามโบราณ   ณัฐธัญ มณีรัตน์
ท่องพุทธภูมิ... โกสัมพีมหาชนบท   ศรีศักร วัลลิโภดม
คุยท้ายเล่ม... สุดารา สุจฉายา

Content

 
Phetchaburi Oxen: Their Lives Beyond the Rice Fields Apinya Nonnat
Sea salt Routes from Ban Laem, Phetchaburi Methinee Cha-umpol