วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 46 ฉบับที่ 3


สารบัญ

ภาพวาด... คูบัว เมืองท่าแห่งลุ่มนํ้าแม่กลอง สุทธิชัย ฤทธิ์จตุพรชัย
บทบรรณาธิการ... ปรากฏการณ์โควิด-๑๙ กับการมองโลก มองสังคม ศรีศักร วัลลิโภดม

ภูมิวัฒนธรรม

 
เรื่องจากปก... คูบัว...เมืองท่าแห่งลุ่มนํ้าแม่กลอง วิยะดา ทองมิตร
เรื่องประจำเล่ม...  
เหมืองแร่และเครือข่ายการค้ายุคสุวรรณภูมิที่ราชบุรี วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
คูบัวคือเชียะโท้ว ศรีศักร วัลลิโภดม
เทือกเขาศักดิ์สิทธิ์กับบริบทที่แปรเปลี่ยน จิราพร แซ่เตียว
ปูนขาว ปูนแดง ปูนดีที่เขางู เมธินีย์ ชอุ่มผล
ม้าแห่นาคในวิถีคนราชบุรี อภิญญา นนท์นาท
สืบรากลาว-เขมร ราชบุรี ณัฐวิทย์ พิมพ์ทอง
ถิ่นจีนพูหลู่และย่านตลาดปากคลองวัดประดู่ เกสรบัว อุบลสรรค์

ปกิณกะ

 
รื่องเล่าชาวกรุง... ปิดประตูร้าน เปิดลิ้นชักยา “ไทยเจริญเภสัช”   จิราภรณ์ แซ่เตียว
มรดกวัฒนธรรมท้องถิ่น... การอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ต้องทบทวน   ศรีศักร วัลลิโภดม
วิถีชนบนตำานาน... ขุนพานเมืองฟ้า ผู้ชนะศึกเขมรที่โกรกกราก   ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุกัญญา สุจฉายา
หลายเหลี่ยม หลากมุม... อันเนื่องมาจากอิธากาและนิพพาน   อาภาภิรัตน์ วัลลิโภดม
ข้างหลังภาพ... บ้านโพธารามสู่ตลาดโพธาราม นพพล ริ้วเจริญฤทธิ์กุล,  อภิชาติ ศิริอุดมเศรษฐ

บทความพิเศษ

 
สุวรรณภูมิ... ลูกปัดราชบุรี ลึกไกลถึงสุวรรณภูมิไหม? นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช, สุรัตน์ รัตนวิไล
โกสินารายณ์ : ปริศนาว่าด้วย “ศามพูกะ” และ “เสียน” กำพล จำาปาพันธ์
คุยท้ายเล่ม... สุดารา สุจฉายา

Content

 
The Sacred Mountain Range and Its Changed Context Jiraporn Sae-tiew
Pulu Chinese Community and the Pak Klong Wat Pradoo Market Areas Kesornbua Ubolson