วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 47 ฉบับที่ 1


 

สารบัญ

ภาพวาด... เมืองหนองหารหลวง สุทธิชัย ฤทธิ์จตุพรชัย
วัฒนธรรมวิเคราะห์... สุวรรณภูมิถึงสยามประเทศ : ลำดับสมัยเวลาของรัฐในยุคประวัติศาสตร์ ศรีศักร วัลลิโภดม

ภูมิวัฒนธรรม

 
เรื่องจากปก... เมืองหนองหารหลวง ณ ริมฝั่งห้วงน้ำใหญ่ วิยะดา ทองมิตร
เรื่องประจำเล่ม...  
หนองหารหลวง : นครรัฐแห่งศรีโคตรบูร ศรีศักร วัลลิโภดม
หนองหารหลวง ความทรงจำและวิถีบนความเปลี่ยนแปลง อภิญญา นนท์นาท และณัฐวิทย์ พิมพ์ทอง
เหยา : พิธีกรรมการรักษาและสร้างเครือข่ายผ่าน "ผี"  เมธินีย์ ชอุ่มผล
จันทร์เพ็ญ : ชุมชนเชิงภูพานบนเส้นทางนายฮ้อย เกสรบัว อุบลสรรค์
เรื่องเล่าและการธำรงอัตลักษณ์ของชุมชนคาทอลิกบ้านท่าแร่ จิราพร แซ่เตียว
"ชองอรวาย" พิธีกรรมหลังความตายของชาวบรู ผศ.ปกกสิณ ชาทิพฮด

ปกิณกะ

 
เรื่องเล่าชาวกรุง... ตลาดน้ำ-ตลาดบกในทุ่งบางเขน (๒) พรรณี บัวเล็ก และคณะ
มรดกวัฒนธรรมท้องถิ่น... หนองหารหลวง สำนึกและความผูกพันของคนสกล ศรีศักร วัลลิโภดม
วิถีชน บนตำนาน... พญาสุวรรณภิงคารแห่งหนองหารหลวง ศาสตราจารย์กิตติคุณสุกัญญา สุจฉายา
หลายเหลี่ยม หลากมุม... ปรากฏการณ์พระตากแดด บูชาคติที่เปลี่ยนแปลง อาภาภิรัตน์ วัลลิโภดม
ข้างหลังภาพ... ท่าแร่ : ชุมชนยุโรปบนแผ่นดินอีสาน กัณฐิกา กล่อมสุวรรณ

บทความพิเศษ

 
สุวรรณภูมิ... เงื่อนงำภายใต้เอกลักษณ์ของลูกปัดบ้านเชียง นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช
ตำราดาววัดขนอน นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว
บ้านนาเก็น : แหล่งผลิตเหล็กสมัยอาณาจักรล้านช้าง ว่าที่พันตรีฉัตรวัชระ เสนะบุตร์
คุยท้ายเล่ม... สุดารา สุจฉายา

Content

 
Nong Han Lake: Memories and Routes of Changes Apinya Nonnat, Nattavit Pimthong
Tales and Sustaining Identity of a Catholic Community of Ban Tha Rae Jiraporn Sae-tiew