วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 43 ฉบับที่ 4


cover-MBR-J-43

 

สารบัญ

ภาพวาด… ธนบุรี : เมืองแห่งลำน้ำคูคลองและย่านสวนใน

สุทธิชัย ฤทธิ์จตุพรชัย

บทบรรณาธิการ… ฝั่งธนฯ

ศรีศักร วัลลิโภดม

ภูมิวัฒนธรรม

 
  เรื่องจากปก…  
๑๖ จากเมืองทณบุรีศรีมหาสมุทรถึงกรุงธนบุรี วิยะดา ทองมิตร
เรื่องประจำเล่ม  
๓๐ ๙ กาล ๙ แดนธนฯ  กองบรรณาธิการ
๔๐ ปู่ตาก : ผีเมืองจากศรัทธาประชาชน เกสรบัว อุบลสรรค์
๕๑ ป้อม คู กำแพงเมืองกรุงธนบุรี ข้อค้นพบใหม่จากหลักฐานทางโบราณคดี กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์
๕๙ จีนสยามสมัยกรุงธนบุรี พิมพ์ประไพ พิศาลบุตร
๖๓ พระพุทธรูปสมัยอยุธยาตอนต้นในฝั่งธนบุรีกับข้อสันนิษฐานถึงชุมชนระยะแรกของกรุงเทพฯ ประภัสสร์ ชูวิเชียร
๘๑ ความเห็น ความรู้สึก ของคนฝั่งธนฯ   สุดารา สุจฉายา
๙๐ นา สวน เมือง : ความเปลี่ยนแปลงของย่านบางมด-ทุ่งครุ อภิญญา นนท์นาท
๑๐๔  จากท่าจีนสู่โรงโม่เกลือดาวคะนอง เมธินีย์ ชอุ่มผล
๑๑๑ หลายชีวิตบนเส้นทางสายวงเวียนใหญ่-มหาชัย ณัฐวิทย์ พิมพ์ทอง

ปกิณกะ

 
๑๒๒ เก็บตกนามบ้านนามเมือง… ภุมรินราชปักษี สวนสวรรค์ พรพิมล เจริญบุตร
๑๒๕ เรื่องเล่าชาวกรุง… การีย็อง… เสียงระฆังแห่งซางตาครู้ส ณัชพล ศิริสวัสดิ์
๑๓๓ วิถีชน บนตำนาน…เจ้าถิ่นใหญ่แห่งลำน้ำเจ้าพระยา  ศาสตราจารย์สุกัญญา สุจฉายา

บทความพิเศษ

 
๑๓๘ เมืองตราดฐานกำลังทหารจีนในรัชกาลสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
๑๕๑ เมืองนครราชสีมาในระบบเครือญาติ ณัฐวิทย์ พิมพ์ทอง

Content

 
50 “PuTak”PheeMueang in the Faith of the People Kesornbua Ubolson
102 The Change of Bang Mod–Thung Khru Areas: From Rice Fields to Fruit Orchards to Towns Apinya Nonnat