วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 2 ฉบับที่ 3


 

สารบัญ

 

บทนำ

 
  นางปรัชญาปารมิตาสัมฤทธิ์ สมัยลพบุรี ในพิพิธภัณฑ์เมืองโบราณ ม.จ.สุภัทรดิศ ดิศกุล
  จิตรกรรมสมัยอยุธยาที่วัดช่องนนทรี ฝ่ายค้นคว้าศิลปไทยเมืองโบราณ
  วาลุกะเจดีย์  ฝ่ายค้นคว้าศิลปไทยเมืองโบราณ
  สงกรานต์     ส.พลายน้อย
  ศาลพระภูมิ                                                                                               สมบัติ จำปาเงิน
  นิทานต้นตระกูลกษัตริย์ล้านนา                                                                   เรียบเรียงโดย ปิยะพร
  โยนก                                                  ศรีศักร วัลลิโภดม
  ศิลปอาณาจักรพะเยา                           น.ณ ปากน้ำ
  เครื่องใช้ไม้สอยของพวกโซ่ง                 ฤทัย ใจจงรัก
  สุวรรณภูมิอยู่ที่ไหน                                 มานิต วัลลิโภดม
  วันทั้งเจ็ด                                     พลูหลวง
 

Introduction

 
  A bronze crowned Buddha Image in the Ancient City Museum     Prof. M.C. Subhadradis Diskul
  Mural Painting of Ayutthaya style at Wat Chong Nonsi   Institute for Thai Art 
  Songkran     S.Plainoi
  Spirit House     Sombat  Champa-ngern 
  The Legend of the Foundation Kings of Lanna     Complied by “Piyaporn”
  Yo Nok      Srisakara  Vallibhotama
  Art of Payao     Nor Na Paknam
  Household Equipments of the Saung      Ruthai Chaichongrak
  Where was Suvarnabhum    Manit Vallibhotama 
  The Seven Days    “Plu Laung”