วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1


 

สารบัญ

 

 

บทนำ

 
  วัดโพธิ์ประทับช้าง  
  อาณาจักรเจนละ                                 มจ.สุภัทรดิศ  ดิศกุล
  ศิลปฟูนัน เจนละในสยาม                           น. ณ ปากน้ำ
  อิสานระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๑๒ – ๑๖                  ศรีศักร วัลลิโภดม
  ขายไม้ร้อยกอ ขายเกวียนร้อยเล่ม                         เรียบเรียงโดย ปิยะพร
  การศึกษาสถาปัตยกรรมสมัยลพบุรีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ           อนุวิทย์    เจริญศุภกุล
  สุวรรณภูมิอยู่ที่ไหน                           มานิต วัลลิโภดม
  ร้อยเอ็ด                                     กาญจนาคพันธุ์
  เน่ยจิง                                     พิชัย
  พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน  
 

Introduction

 
  Wat  Bodhi Pratab Chang    
  The Chenla Kingdom                             M.C. Subhadradis Diskul
  Art of Funan and Chenla                             Nor Na Paknam
  The Northeast of Thailand during 7th-11th century                 Srisakara Vallibhotama
  Man with Hundred Bushes – Man with Hundred Carts             “Piyaporn”
  The study on Khmer Architecture in Northeastern Provinces             Anuvit Charernsupkul
  Where was Suvarnabhum                             Manit Vallibhotama
  Roi-Ed                                      Kanchanagabhun
  The Nei Ching                                 “Pichai”