วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 3 ฉบับที่ 4


 

สารบัญ

 

บทนำ

 
  ขรัวอินโข่ง                                                                                                              วิยะดา ทองมิตร
  บ้านดิน                                                                                                                   พงษ์เทพ จันทรสืบ
  ภาพชุดศิลปสมัยรัชกาลที่ ๔  
  เมืองไทยยุคปฏิรูปครั้งแรก                                                                                   วิมล พงศ์พิพัฒน์
  ศิลปอันเฟื่องฝันสมัยรัชกาลที่ ๔                                                                           น.ณ ปากน้ำ
  เมืองราดอยู่ที่ไหน                                                                                                  ศรีศักร วัลลิโภดม
  ธรรมราชาสมัยสุโขทัย                                                                                           ธิดา สาระยา
  ไปดูการขุดค้นที่ อ.สทิงพระ สงขลา                                                                      ศจ. นพ.สุด แสงวิเชียร
  ที่มาของความเชื่อเรื่องอุโมงค์ในองค์เจดีย์พระธาตุพนม                                    พิเศษ เจียจันทร์พงษ์
  ไตรภูมิพระร่วง  
  สุวรรณภูมิอยู่ที่ไหน                                                                                               มานิต วัลลิโภดม
  พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน  
 

Introduction

 
  Khrua In Khong                                                                                                   Wiyada Thongmitr
  Earthen House                                                                                                     Bhongthep Junsueb
  The Art of the Fourth Reign  
  Thailand during the first Reformation                                                             Wimon  Bhongbidbhat
  The Glamorous Art of the Forth Reign                                                            Nor  Na Paknam
  Where was Muang Rad                                                                                     Srisakara Vallibhotama
  Dharmaraja                                                                                                          Dhida Saraya
  A Visit to an Excavation in Amphur Sating Phra, Song Khla                      Prof. Sood Sangwichian
  The Sources of the term “Umong” (tunnel)  
  in the Stupa of Phra Dhat Phnom                                                    Piset Chiachanpong
  Where was Suvarnabhum                                                                                 Manit Vallibhotam