วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1


สารบัญ

 

บทนำ

 
  จิตรกรรมชาดกสมัยอยุธยาบนแผ่นไม้ในเมืองโบราณ  
  รายงานการสำรวจโบราณสถานเมืองสุโขทัยเก่า                                                                อนุวิทย์ เจริญศุภกุล
  ภาพจำหลักที่ฐานจุลปะโทน  
  ศิลปที่สืบต่อจากทวารวดี น. ณ ปากน้ำ
  ภาพสีชุดศิลปทวารวดีในภาคกลาง  
  ตามสองฝั่งน้ำแม่กลองก่อนพุทธศตวรรษที่ ๒๐                                                                  ศรีศักร วัลลิโภดม
  สุวรรณภูมิอยู่ที่ไหน                                                                                                               มานิต  วัลลิโภดม
  ไตรภูมิพระร่วง  
  พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน  
  ปุจฉวิสัชน์ อันเนื่องมาจาก “อูบมุง”                                                                                      สงวน รอดบุญ
 

Introduction

 
  Eighteenth Century Painted Jataka Cornice Boards at  Muang Boran  
  Survey Report on the Monuments of Old Sukhothai                                                    Anuvit Charernsupkul
  Stucco Reliefs at the Base of Chulapathon  
  Art After Dvaravati                                                                                                               Nor na Paknam
  Dvaravati Art in Central Thailand                                                                                    Photographer:
    Pitoon Tinnapong
    Suvaphorn Viriyabhun
  Pre Fourteenth Century Settlements along the Mae Klong River                              Srisakara Vallibhotama
  Where was Suvarnabhum                                                                                                 Manit Vallibhotama
  More about that word: Up Mung                                                                                      Sa-nguan Rodbun
  A New Discovery                 Maung Boran Research
    Institute for Thai Art