วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2


 

สารบัญ

 

 

บทนำ

 
  ภาพขยายจากจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพระทศชาติ                                                                ดร.วอลเดมาร์ ซี.ไซเลอร์
  ประเพณีการปลูกบ้านของลานนา                                                                                       วิวัฒน์ เตมียพันธ์
  ภาพขาวดำ ชุดศิลปหริภุญชัย  
  ตำนานหริภุญชัย                                                                                                                   สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส
  หริภุญชัย มงกุฎแห่งลานนา                                                                                                 น. ณ ปากน้ำ
  เวียงมโน                                                                                                                                 ศรีศักร วัลลิโภดม
  ภาพสีชุด ศิลปหริภุญชัย  
  พระยากาเผือก                                                                                                                      สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์
  ตารา                                                                                                                                       พรหมศักดิ์ เจิมสวัสดิ์
  ไตรภูมิพระร่วง  
  สุวรรณภูมิอยู่ที่ไหน                                                                                                               มานิต วัลลิโภดม
  พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน  
 

Introduction

 
  A Portfolio of Phratotsachat Mural Details Dr. Waldemar C. Sailer
  Ritual Behaviour associated with House-building  
  Activities in Northern Thailand                                                                                         Wiwat Temiphan
  Hariphunchai: Crown of the North                                                                                   Nor Na Paknam
  Wieng  Mano                                                                                                                        Srisakara Vallibhotama
  Hariphunchai Art [Color Plate]                                                                                         Photographer: Pitoon Tinnapong
  The White Crow King                                                                                                         Suwanna Kriengkraipetch
  The Goddess Tara                                                                                                              Promsak Jermsawatdi
  Where was Suvarnabhum                                                                                                 Manit Vallibhotama