วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 4 ฉบับที่ 3


 

สารบัญ

 

บทนำ

 
  ฤๅษีดัดตน                                                                                                                             อริยา จิระตราชู
  วิจารณ์แบบศิลปในประเทศไทยของ ดร.พิริยะ ไกรฤกษ์                                                    ศาสตราจารย์ มจ.สุภัทรดิศ ดิศกุล
  อันเนื่องมาจากแบบศิลปในประเทศไทย                                                                              สงวน รอดบุญ
  ความคิดเห็นที่แตกต่าง : การพยายามทำความเข้าใจกับการศึกษาเรื่องแบบศิลปในประเทศไทยตามแนวทางใหม่ พิเศษ เจียจันทร์พงษ์
  แบบศิลปในประเทศไทยของ ดร.พิริยะ ยังซับซ้อน และสับสน                                           สุจิตต์ วงษ์เทศ
  ภาพชุด ศิลปทวารวดี  
  ข้อคิดจากงานจำแนกศิลปของ ดร.พิริยะ ไกรฤกษ์                                                             โชติ กัลยาณมิตร (แปล)
  ศิลปปาละที่มีอิทธิพลต่อศิลปในดินแดนสยามประเทศ                                                      น.ณ ปากน้ำ
  นครศรีธรรมราชกับประวัติศาสตร์ไทย                                                                                 ศรีศักร วัลลิโภดม
  ไตรภูมิพระร่วง  
  ทางข้ามคอดกิ่วกระ                                                                                                              เยี่ยมยง ส.สุรกิจบรรหาร
  พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน  
     
 

Introduction

 
  The Contorted Recluses Arisa Jiratrachu
  A Critique of “Art Styles in Thailand”                                                                              Dr.Piriya Krairiksh
    H.S.H Prince Professor
    M.C. Subhadradis  Diskul
  Relative to “Art Styles in Thailand”                                                                                  Sa-nguan Rodbun
  Differences of Opinion: Attempting to Understand Recent Work Done on  Art Styles in Thailand Phiset  Chiachanpong
  “Art Styles in Thailand” by Dr.Piriya Krairiksh is still Complicated and Unattractive Suchit  Wongthed
  Dvaravati Art  
  Reflection on Dr. ‘Piriya’ ‘s Art Classification and Beyond Sumet  Jumsai
  The Influence of Pala Art on the Art of Thailand                                                           Nor Na Paknam
  Nakhon Sri Thamarat and Thai History                                                                           Srisakara Vallibhotama
  The Kra Isthmus                                                                                                                  Yieamyong S. Surakitbanhan