วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 4 ฉบับที่ 4


 

สารบัญ

 

บทนำ

 
  มีแล้วแต่อดีต                                                                                                                         ชิน อยู่ดี
  โคกพลับ : แหล่งโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์                                                                   สด แดงเอียด
  ภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในอุดรธานี                                                                   สุรพล ดำริห์กุล
  ความก้าวหน้าในการค้นคว้าเรื่องก่อนประวัติศาสตร์ในเมืองไทย                                      ศรีศักร วัลลิโภดม
  ชาวโปลินีเซียน, พวกออสตราลอยด์ และโปรโตมาเลย์ มีความสัมพันธ์กันอย่างไร          สุด แสงวิเชียร
  ไหหินที่ตรัน-นินห์                                                                                                                   สงวน รอดบุญ
  ลายสักขาที่บ้านเชียง                                                                                                            ณัฎฐภัทร นาวิกชีวิน
  ไตรภูมิพระร่วง  
  แก้วมลายู-คู่เมืองชวา                                                                                                           สำราญ วังศพ่าห์
  ทางข้ามคอดกิ่วกระ                                                                                                              เยี่ยมยง ส.สุรกิจบรรหาร
  พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน  
 

Introduction

 
  Nothing in New                                                                                                                    Chin You-di
  Khok Phlup : A newly Discovered Prehistorical Syte                                                   Sod Daeng-let
  Perhistoric Rock Painting in Udon Thani                                                                        Suraphon Damrikun
  The Progress of Research into the Prehistory of Thailand                                         Srisakara Vallibhotama
  The Relationship between the Modern Polynesians and Australoids and Proto-malaya Sood Sangvichien
  The Stone Jars of Tran-ninh Sa-nguan Rodboon
  The Tattooed Thighs of Ban Chieng Nathaphat Nawikchiwin
  The Gem of Malaya and the Might of Java Samran  Wangspa
  The Kra Isthmus Yieamyong S. Surakitbanhan