วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 43 ฉบับที่ 3


สารบัญ

ภาพวาด... เมืองเสมา สุทธิชัย ฤทธิ์จตุพรชัย
บทบรรณาธิการ... จากโขงเจียมถึงเขมราฐ ศรีศักร วัลลิโภดม

ภูมิวัฒนธรรม

 
  เรื่องจากปก...  
๑๔  ลานพิธีกรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่ริมโขง เกสรบัว อุบลสรรค์
เรื่องประจำเล่ม  
๒๘ การสำรวจทางโบราณคดีในภาคอีสาน อดีต-ปัจจุบัน ศรีศักร วัลลิโภดม
๔๐ เมืองเสมา : ชุมชนโบราณแห่งลุ่มน้ำมูล วิยะดา ทองมิตร
๔๗ เขมราฐปลายแดน การวิวัฒน์ทางสังคมยุคใหม่ ณัฐวิทย์ พิมพ์ทอง
๕๘ วิถีคนริมโขงที่บ้านนาแวง อภิญญา นนท์นาท
๗๓ ชุมชนโบราณบ้านคูเมือง การเติมเต็มประวัติศาสตร์และ
โบราณคดีเมืองอุบล
สุรีรัตน์ บุบผา
๘๑ พ่อสวัสดิ์ วระบุญญา : หมอลำกลอนแห่งบ้านบุ่งซวย สุดารา สุจฉายา
๙๐ กราบพระเจ้าใหญ่ริมโขง เมธินีย์ ชอุ่มผล
     

ปกิณกะ

 
๑๐๑ ในรอบสามเดือน กองบรรณาธิการ
๑๐๕ เรื่องเล่าชาวกรุง... ลมหายใจสุดท้ายของสวนบางค้อ อภิญญา นนท์นาท
๑๑๖ วิถีชน บนตำนาน... ท้าวศรีโคตร นางเขียวค่อม และตำนาน
นกสักกะไดลิง หรือฮุ้งใหญ่เมืองอุบล
ศาสตราจารย์สุกัญญา สุจฉายา
๑๒๔ รอบสำรับ... "ของกินเฮานั้น มีดีหลายอย่าง แท้แล้ว" ธนภัทร พิริย์โยธินกุล
๑๓๔ ข้างหลังภาพ... น้ำบ่อ เมธินีย์ ชอุ่มผล

บทความพิเศษ

 
๑๓๘ ท่องพุทธภูมิ... เปิดประตูสู่โกสัมพี อาภาภิรัตน์ วัลลิโภดม
๑๔๕ ร่องรอยประเพณีการเปิดไหล่ : พิธีกรรมสะท้อนความกตัญญู
จากชุดไว้ทุกข์ของกลุ่มชาวจีนฮกเกี้ยน
เอกราช เครือผู้โต

Content

 
27 Pre-historic Ritual Grounds on the Banks of Mekong River Kesornbua Ubolson
57 A Border Town of Khemarat and a Modern Social Development Nattavit Pimthong