วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1


 

สารบัญ

 

บทนำ

 
  กินนร กินรี                                                                                                                              โสมทัต เทเวศร์
  ใบเสมาสมัยอู่ทอง                                                                                                                 น .ณ ปากน้ำ
  บทบาทของพระมหาธรรมราชาลิไท ศาสนา และ/หรือ การเมือง                                       พิเศษ เจียจันทร์พงษ์
  วิเคราะห์สีในจิตรกรรมฝาผนังเขตจังหวัดเชียงใหม่ สน สีมาตรัง
  เรือนพักอาศัยคนไตในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน                                                                     ปฐม พัวพันสกุล
  พิธีสืบชาตา                                                                                                                            แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย
  ทางข้ามคอดกิ่วกระ                                                                                                              เยี่ยมยง ส.สุรกิจบรรหาร
  ไตรภูมิพระร่วง  
  ความหมายของคำไทยในศิลปไทย                                                                                      เสนอ นิลเดช
  พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน                                                                                               บังอร กรโกวิท
 

Introduction

 
  Kinnara and the Thai Kin-non                                                                                           Somadat Theves
  U Thong Boundary Makers                                                                                               No Na Pak Nam
  Were Phra  Mahathamaratcha Li Thai’s Political Actions Motivated by Religion? Phiset  Chiachanphong
  A Colour Analysis of Mural Painting of the Khon Tai In Mae Hong Son                  Pathom Phuaphansakun
  Extending The Thread of Life Saeng-a-run Kanokphongchai
  The Kra Isthmus                                                                                                                  Yieamyong S. Surakitbanhan