วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2


 

สารบัญ

 

บทนำ

 
  นครศรีธรรมราช                                                                                                    อังคาร กัลยาณพงศ์
  เรือกอและ                                                                                                              ประพนธ์ เรืองณรงค์
  เพลงบอก                                                                                                               ประทุม ชุ่มเพ็งพันธุ์
  ใต้สุดของไทย                                                                                                         ปะซู วาแมดีซา
  ชุมชนโบราณในสี่จังหวัดภาคใต้                                                                          ศรีศักร วัลลิโภดม
  ศิลปแบบทวารวดีที่ปัตตานี                                                                                  น. ณ ปากน้ำ
  สนทนากลางเมืองยะรัง                                                                                        แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย
  ตำนานเมืองใต้                                                                                                       สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์
  ไตรภูมิพระร่วง  
  ลังกาสุกะ และปัตตานี                                                                                          วิตเตอร์ เคนเนดี้
  พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมพื้นบ้านเมืองโบราณ                                                          บังอร กรโกวิท
  บอกกล่าวข่าวคราว                                                                                               กอง บ.ก.
 
Introduction
 
  Kolek : An East Coast Fishing Boat                                                                 Praphon Ruangnarong
  Phleng Bok                                                                                                           Prathum Chumphengphan
  Thailand’s Deep South                                                                                      Pasu Wamaedisa
  Ancient Settlement in the Four Southernmost Provinces                            Srisakara Vallibhotama
  Dvaravati art Styles in Pattani                                                                           No Na Pak nam
  Interview at Muang Yarang                                                                               Saeng-a-run Kanokphongchai
  Two Southern Legends                                                                                     Suwanna Kriengkraipetch
  Langkasuka and the Early History of Pattani                                                Victor Kennedy