วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 5 ฉบับที่ 3


 

สารบัญ

 

บทนำ

 
  จิตรกรรมฝาผนังวัดประตูสาร                                                                                               เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ
  จุก แกละ โก๊ะ เปีย                                                                                                                 เอนก นาวิกมูล
  ร่องรอยของชุมชนโบราณที่ลุ่มน้ำพานทอง                                                                          ศรีศักร วัลลิโภดม
  ศิลปแห่งเมืองศรีพโลที่ชลบุรี                                                                                                น. ณ ปากน้ำ
  โคกพนมดี                                                                                                                              พรชัย สุจิตต์, ดำรงเกียรติ นกสกุล
  พนัสบดี-กาลา                                                                                                                       มานิต วัลลิโภดม
  นิทานเมืองศรีพโล                                                                                                                 สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์
  พระจุฑาธุชราชฐาน                                                                                                              ปิยะพร
  หลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงว่าคนไทยมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย  
  เมื่อประมาณ ๔,๐๐๐ ปีมาแล้ว                                                                                            สุด แสงวิเชียร
  พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมพื้นบ้านเมืองโบราณ                                                                          บังอร กรโกวิท
  ปุจฉวิสัชน์                                                                                                                              อนันต์ วัฒนานิกร
 

Introduction

 
  The Murals at Wat Pratu San, Suphan Buri                                                                   Kietisak Channonnart
  Shaven Hair Styles in Thai Children                                                                                Anake Navigamool
  Remains of Ancient Settlement Along the Phan Thong                                              Srisakara Vallibhotama
  The Art of Muang Si Phalo, Chon Buri                                                                            No Na Pak Nam
  Khok Phanom Di: A Neolithic Mound                                                                             Phonchai Suchit, Damrongkiet  Noksakun
  Vanaspati, or Is it Kala? Manit Vallibhotama
  A Folk Tale from Muang Si Phalo Suwanna Kriengkraipetch
  The Peak of the Flagstaff Palace Piyaphon
  Further Evidence that Thai Peoples Have Been in Thailand for 4,000 years         Sood Sangvichien