วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 5 ฉบับที่ 5


 

สารบัญ

 
บทนำ
 
  ภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่ภูปลาร้า        วิยะดา ทองมิตร, บังอร กรโกวิท
  อาคารสมัยอู่ทองที่อุทัยธานี                              น. ณ ปากน้ำ
  อุทัยธานีครั้งโบราณ                                          ศรีศักร วัลลิโภดม
  กริช                                                     เนาวรัตน์ เลขะกุล
  ปืนพญาตานี                                                       สำราญ วังศพ่าห์
  ฤษี                                                           ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา
  ตันตระ                            พรหมศักดิ์ เจิมสวัสดิ์
  อารักษ์                                  กาญจนาคพันธุ์
     
 
Introduction
 
  Prehistoric Rock Paintings in Uthai Thani         Wiyada Thongmitr ,Bang-on Karakovida
  On an U Thong Period Hall at Uthai Thani       No Na Pak Nam
  Uthai Thani in Ancient Times                 Srisakara Vallibhotama
  The Indonesian Creese           Navarat Lekhakula
  The Queen of Pattani                       Samran Wangapa
  Seer and Hermit: The Rishi                    Saksi Yaemnatda
  The Tantra               Promsak Jermsawatdi