วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1


 

สารบัญ

บันทึกเรื่องหาดเสี้ยว อวบ สาณะเสน
ผู้นำทางวัฒนธรรมกับการสร้างบ้านแปลงเมือง ธิดา สาระยา
 “เขตสะสม” ก่อนพุทธศตวรรษที่ ๑๙ ในอีสานเหนือ                       ศรีศักร วัลลิโภดม
โบราณวัตถุที่ถูกลักลอบจากเมืองศรีเทพ                                       ศาสตราจารย์ ม.จ.สุภัทรดิศดิศกุล

ประเพณีของชาวภูไทดำแห่งหมู่บ้านนาป่าหนาดตำบลเขาแก้ว

อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย                                                            

จารุวรรณ ธรรมวัตร, กุสุมา ไชยวินิตย์

 

อุสา-บารส                                                                                          สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์
ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการขุดค้นที่บ้านเชียง                          สุด แสงวิเชียร
วัดหัวกระบือ                                                                                      ศูนย์ส่งเสริมและค้นคว้า ศิลปวัฒนธรรมไทย เมืองโบราณ
อารักษ์                                                                                               กาญจนาคพันธุ์
ปุจฉวิสัชน์: กรือโต๊ะ                                                                          แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย
   
   
Notes on a Waeving Village                                                          Uab  Sanasen
Culture Heroes and the Process of Settlement                                 Dhida Saraya
The Northern Northeast Prior to the14th Century                          Srisakara Vallibhotama
Art Objects Stolen from Muang Si Thep                                        M.C. Subhadradis  Diskul
Customs of the Black Thai                                                              Charuwan Thammawat, Kusuma Chaiwinit
A Folk Tale from Udon : Nang Usa’s Tower                                   Suvanna Kriengkraiphetch
Further Remarks on the Excavations at Ban Chiang                      Sood Sangvichien
Wat  Hua Krabu                                                                              The Thai Cultural Data Centre