วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 43 ฉบับที่ 2


สารบัญ

ภาพวาด... สรรคบุรี... แพรกศรีราชา สุทธิชัย ฤทธิ์จตุพรชัย
บทบรรณาธิการ... พระสงฆ์ในฐานะผู้นำบารมีของสังคม ศรีศักร วัลลิโภดม

ภูมิวัฒนธรรม

 
  เรื่องจากปก...  
๑๔  นครรัฐสุโขทัยในสยามประเทศ ศรีศักร วัลลิโภดม
เรื่องประจำเล่ม  
๒๙ สรรคบุรี... เมืองสำคัญแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบน วิยะดา ทองมิตร
๓๗ ทุ่งเสลี่ยม เมืองต่อแดนระหว่างสุโขทัยกับเถิน กองบรรณาธิการ
๔๒ ขุนเขา บ้านป่า และทางเกวียน ณัฐวิทย์ พิมพ์ทอง
๕๐ ขุมทรัพย์ถ้ำเจ้าราม เกสรบัว อุบลสรรค์
๖๐ "หลวงพ่อศิลา" พระคู่บ้านคู่เมืองทุ่งเสลี่ยม อภิญญา นนท์นาท
๗๔ กินเมี่ยง สุดชายแดนที่ทุ่งเสลี่ยม เมธินีย์ ชอุ่มผล
๘๐ นิทานยายหลง : ข้อมูลทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี
ในพื้นที่สุโขทัย

 
ธีระวัฒน์ แสนคำ
     

ปกิณกะ

 
๘๘ ในรอบสามเดือน กองบรรณาธิการ
๙๒ เรื่องเล่าชาวกรุง... คลองบางกอกน้อยในความทรงจำของเทิม มีเต็ม สุดารา สุจฉายา
๑๐๓ วิถีชน บนตำนาน... พระร่วง-พระลือ ศาสตราจารย์สุกัญญา สุจฉายา
๑๑๐ เก็บตกนามบ้านนามเมือง... ท่าแปดตำรวจ พรพิมล เจริญบุตร

บทความพิเศษ

 
๑๑๕ ท่องพุทธภูมิ... สังกัสสะ : นครแห่งแสงและการตื่นรู้ อาภาภิรัตน์ วัลลิโภดม
๑๑๘ เอกสารและความทรงจำของชาวสวรรคโลก สมชาย เดือนเพ็ญ
๑๒๔ แกะรอย "นครลุง-นครปา" จากจารึกของชาวลาวหนานผิง
ณ แหล่งโบราณคดี
ยุวดี วัชรางกูร
๑๓๒ สุดทางที่ "ด่านซ้าย" พลวัตของตลาดเมืองชายขอบ เอกรินทร์ พึ่งประชา

Content

 
59 Chao Ram's Treasure Kesornbua Ubolson
71 Luang Poh Sila - An Image of Buddha that belongs to Thung Saliam Apinya Nonnat