วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3


 

สารบัญ

พระเจ้าปราสาททองในสายตาชาวต่างประเทศ                    สุภาภรณ์ ตัณศลารักษ์
ภาพชุด “ปฏิมากรรมเฉพาะพระทรงเครื่องในสมัยพระเจ้าปราสาททอง”
จากพระเจ้าอู่ทองถึงพระเจ้าปราสาททอง                    ศรีศักร วัลลิโภดม
ศิลปสมัยพระเจ้าปราสาททอง                        น. ณ ปากน้ำ
ภาพชุด “วัดไชยวัฒนาราม”
วัดไชยวัฒนาราม                                สุดารา
บางปะอิน                                ปิยะพร
ปืนมารประไลย                                ศ. นพ.สำราญ วังศพ่าห์
กะเลิง                                    สุรัตน์ วรางค์รัตน์
รายงาน “การพบภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่ริมฝั่งแม่น้ำโขง”        พรชัย สุจิตต์, มาลินี คัมภีรญาณนนท์
๓๓ ก.ม. จากกรุงเทพฯ

 

Introduction

King Prasat Thong  and a western Viewpoint                Suphaphon Tansalarak
Sculpture from the Reign of King Prasat Thong : Buddha Images in Royal Attire
From King U Thong to King Prasat Thong                    Srisakara Vallibhotama
Art in the Reign of King Prasat Thong                    No Na Pak Nam
Wat Chai Watthanaram
Wat Chai Watthanaram                            Sudara
Bang Pa-In                                Piyaphorn
The Devil Annihilator                            Prof. Dr. Samran Wangspa
The Kaloeng : A Minority Group                        Surat  Warangrat
Ancient Wall Paintings Discovered at the Mekong River Bank            Pornchai Suchitta Malinee Cumperayarnnont