วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1


 

สารบัญ

ความนำ 
เหตุการณ์เมื่อแรกสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์                      ส.พลายน้อย 
การบูรณปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม                        ส. ตุลยานนท์ 
ท่านผู้หญิงพิลัยเลขา ดิศกุล จิตรกรหญิงแห่งพระราชวงศ์จักรี                สุดารา  สุจฉายา
ภาพชุด “ภาพฝีพระหัตถ์ท่านผู้หญิงพิลัยเลขา ดิศกุล
พระนิพนธ์ของท่านหญิงพิลัยเลขา ดิศกุล : เรื่องเที่ยวเมืองญี่ปุ่น มนิลา และฮ่องกง   
เป-โมรา เรื่องปฏิภาณกวีศรีรัตนโกสินทร์                       สมชาย  พุ่มสะอาด 
เมื่อวานนี้ วันนี้   
ศิลปะรัตนโกสินทร์                                น.  ณ ปากน้ำ
ภาพชุด  “ศิลปะรัตนโกสินทร์”   
รากฐานและการทรุดตัวของพระที่นั่งอนันตสมาคม                   ม.ล.สุรสวัสดิ์  สุขสวัสดิ์
วิเคราะห์ภาพจิตรกรรมฝาผนังในหอไตรวัดระฆังโฆสิตาราม               ศิลปชัย  ชิ้นประเสริฐ
ภาพชุด “จิตรกรรมฝาผนังในหอไตรวัดระฆังโฆสิตาราม”   
ตีไก่                                        สมบัติ  จำปาเงิน
33 ก.ม. จากกรุงเทพฯ                               ปิยะพร


From The Editor
The Incident behind the Founding of Krung Rattakosin            S. Phlainoi 
The Restoration Done to Wat Phra Si Rattanasatsadaram            S.Tulayanand
Princess Philailekha Diskul: Princess of the Chakkri Dynasty            Sudara Suchaxaya
Selected Works of Princess Philailekha Diskul                
The Opening Passages: A visit to Japan, Philippines, and Hong Kong         M.C.Philailekha Diskul
Pe-Mora: Poet of Superlative Wit                        Somchai Phumsa-at
The Art of Rattakosin                            No Na Pak Nam
The Art of Rattakosin
The Structural Stability of the Anantasamakhom Palace                      M.L. Surasawasdi Sooksawasdi 
The Murals in the Ho Trai of Wat Rakhang Khosittaram:
    Pictorial Analysis                            Silpchai Chinprasert
The Murals in the Ho Trai of Wat Rakhang Khosittaram
Cock-Fighting                                Sombat Champa-ngen
33 Kilometres from Bangkok                          Piyaphorn