วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2


 

สารบัญ

ความนำ   
โคลงฉลอง 200 ปี                              พ. ณ ประมวญมารค 
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวในประวัติศาสตร์ไทย              สุภาภรณ์ ตัณศลารักษ์
ภาคผนวก : พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว            บรรเจิด อินทุจันทร์ยง
ภาพศิลปะสมัยรัชกาลที่ 3                         
ยุคทองแห่งศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์                         น. ณ ปากน้ำ
วัดนางนอง                                  สุดารา  สุจฉายา
ภาพจิตรกรรมฝาผนังในวัดสุวรรณาราม   
อมิตาภะ                                 ดร. พรหมศักดิ์  เจิมสวัสดิ์
นำเที่ยวพิพิธภัณฑสถานที่ลังกา                         ไมเคิล ไรท์
ราชทูตลังกาสุกะ                                สังข์   พัธโนทัย
บอกไฟยิง                                มณี พยอมยงค์
เกลือและการตั้งถิ่นฐานในอีสาน                         สุดารา  สุฉายา  (ถอดความ)
33 ก.ม. จากกรุงเทพฯ                              วิยะดา   ทองมิตร

From the Editor
King Rama III and Thai History                    Suphaphon Tansalarak
A Thai Biography of king Rama III                    Banchoet Inthuchanyong
The Art of the Third Reign
The Rattanakosin Period’s Golden Age of Art            No Na Pak Nam
Wat Nag Nong                            Sudara Suchaxaya
The Mural Painting of Wat Suwannaram
Amitabha                            Dr. Promsak Jermsawatdi 
A Tour of Sri Lanka’s Art Museum                    Michael Wright 
The Envoy from Langkasuka                    Sang Phattanothai
The Sky-Rockets of Northern Thailand                Manee Payomyong 
Salt and Settlement in Northeast Thailand                 Dr. W.J Van Liere
33 Kilometres from Bangkok                    Wiyada Thongmitr