วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1


 

สารบัญ

ความนำ           
ภาพเขียนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่เขาจันทน์งาม                    พัฒน์รพี  ขันธกาญจน์
อารยธรรมบ้านเชียงกับความพินาศของมรดกทางวัฒนธรรมอีสานในแอ่งสกลนคร        ศรีศักร วัลลิโภดม
ข้อคิดศิลปะในภาคอีสาน                                น. ณ ปากน้ำ
ภาพเขียนฝีมือ                                    นายทวี  บุญเกตุ   
นายกรัฐมนตรี 17 วัน ที่โลกลืม                            สุดารา สุจฉายา
พระธาตุนารายณ์เจงเวง และพระธาตุภูเพ็ก                         สุกัญญา ภัทราชัย
จิตรกรรมในอุโบสถวัดระฆังโฆสิตาราม                        ส.พลายน้อย
ภาพชุด “จิตรกรรมในอุโบสถวัดระฆังโฆสิตาราม”  
ลักษณะพิเศษของเครื่องปั้นดินเผาโบราณในเขตลุ่มน้ำมูล-ชี                พรชัย สุจิตต์
ภาพพูด “พุทธคยา”   
สารคดีเรื่อง “พุทธคยา”                                พรหมศักดิ์  เจิมสวัสดิ์
แลหลัง                                        สมพงษ์  ทินแจ่มใส 
33 กม. จากกรุงเทพฯ                                วิยะดา   ทองมิตร

From the Editor 
Prehistoric Painting at Kao Chan Ngam                        Phatraphi Kandhakan
Ban Chiang Culture and the Destruction of Cultural Heritage 
in the Northeast Thailand                                      Srisakara Vallibhotama
Some Ideas on Arts of the Northeast                        No Na Pak Nam 
Paintings by Mr. Thawee Bunyaket
A Prime Minister-17 Days, forgotten by the World                    Sudara Suchaxaya
Itthimaya : The Legend of Phra That Narai Cheng Weng and Phra That Phu Phek    Sukanya Patrachai 
Mural Paintings in the Ordination Hall of Wat Rakhang Khositaram            S. Phlainoi
Mural Paintings in the Ordination Hall of Wat Rakhang Khositaram    
Special Characteristics of Ancient Pottery in the Mun-Chi Basin            Pornchai Suchitte
Pictorial Series of Bodhgaya
Bodhgaya                                   Dr.Promsak Jermsawatdi 
Some Glimpses into the Past                             Somphong Timchamsai
33 Kilometres from Bangkok                            Wiyada Thongmitr