วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 9 ฉบับที่ 3


 

สารบัญ

ความนำ  
ความเป็นมาของพระพุทธรูป                            ส.พลายน้อย
ประติมากรรมในประเทศไทย                            ดร. พิริยะ  ไกรฤกษ์ 
พระพุทธรูปสมัยก่อนกรุงศรีอยุธยา                        น. ณ ปากน้ำ
ข้อคิดเกี่ยวกับประติมากรรมในประเทศไทย                    มานิต  วัลลิโภดม
พระพุทธรูปสมัยเชียงใหม่ตอนต้น                        กองบรรณาธิการ
พระพุทธสิหิงค์                                เสนอ  นิลเดช
คติเกี่ยวกับแม่พระธรณี                            มิรา  ประชาบาล
ตราดินเผารูปคช-ลักษมีและกุเวร จากเมืองนครปฐมโบราณ             ดร. ผาสุก   อินทราวุธ
ปราสาทเมืองสิงห์                                ม.ร.ว.สุริยวุฒิ  สุขสวัสดิ์
ดนตรีไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์สองร้อยปี                    สมบัติ  จำปาเงิน
เล้าข้าว                                    สมชาย  นิลอาธิ
ข่าวและข้อมูลใหม่ทางโบราณคดี และประวัติศาสตร์                ดร. พรชัย  สุจิตต์

From the Editor 
Evolution of the Buddha Image                          S. Plainoi
Pre-Ayutthaya Buddha Omages                        No Na Pak Nam 
Some Ideas on Thai Sculpture                        Manit Vallibhotama 
Buddha Images of the Early Chiang Mai Period                Editorial Staff 
The Buddha Sihing Image                            Snur Niladej    
Nang Phra Dharani the Earth Goddess                    Mira Kim Prachabarn 
Gaja-Laksmi and Kuvera                            Dr. Phasuk Indrawooth 
Prasat Muang Singh                             M.R. Suriyavudh Suksvast 
Thai Music during the Rattanakosin Period                    Sombat Champa-ngoen
Graneries in the Northeast                            Somchai Ninadhi
New Data on Archaeology and History                     Dr. Pornchai Suchitta