วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1


 

สารบัญ

ความนำ   
คาบสมุทรไทย                                ธิดา  สาระยา   
สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ที่จังหวัดกระบี่            พรชัย  สุจิตต์   
ภาพเขียนในถ้ำที่พังงาและกระบี่                          เจ. บูลเบส   
สทิงพระและลังกาสุกะ                              ศรีศักร วัลลิโภดม  
สิชล : อู่อารยธรรมอิทธิพลศาสนาพราหมณ์                      ปรีชา นุ่นสุข   
เวียงสระ                                    ศิลป์ชัย  ชื่นประเสริฐ   
ศิลปะโบราณที่สุราษฏร์ธานี  
ศิลปกรรมเก่าแก่ที่สุราษฏร์ธานี                        น. ณ ปากน้ำ  
ประวัติศาสตร์ “เมืองนคร” จากตำนานประวัติศาสตร์                 ธิดา  สาระยา 
พญาศรีธรรมโศกราช                            สุกัญญา ภัทราชัย
นโยบายการปกป้องหัวเมือง : มองจากเอกสารภาคใต้                สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์
จิตรกรรมวัดโพธิ์ปฐมาวาส                          แสงอรุณ  กนกพงศ์ชัย, สุดารา  สุจฉายา   
ข้อคิดในแง่ศิลปะของวัดโพธิ์ปฐมาวาส                      น. ณ ปากน้ำ   
หม้อกุณฑีในคาบสมุทรภาคใต้ของไทย                      ผาสุก  อินทราวุธ   
สำนวนโวหารในท้องถิ่นนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง             เขียน  ณ นคร   
ลอยเรือไฟ                                ไพโรจน์  สโมสร   
ศิลปกรรมทวารวดีที่วัดป่าแป้น เพชรบุรี                      อนุวิทย์  เจริญศุภกุล   
ข้อปุจฉาเรื่องบ้านเชียงระหว่าง ดร.สุด  แสงวิเชียร กับ ม.จ. สุภัทรดิศ ดิศกุล   
บทวิจัยและวิทยานิพนธ์ที่น่าสนใจ แหล่งโบราณคดีควนลูกปัด อ.คลองท่อม จ.กระบี่      มยุรี วีระประเสริฐ   
แลหลัง                                      สมพงษ์  ทิมแจ่มใส   
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน                              แสงอรุณ  กนกพงศ์ชัย  
ความรู้เรื่องศิลปกรรมไทย : หน้าบัน                          สุดารา สุจฉายา   
ข่าวและข้อมูลใหม่ทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์                  พรชัย  สุจิตต์   


From the Editor 
Peninsular Thailand                             Dhida Saraya 
Some Interesting Prehistoric Artifacts from Krabi Pornchai Suchitta 
Note on Cave Art in Phang Nga and Krabi                      J. Boulbet  
Sathing Phra and Langkasuka                        Srisakra Vallibhotama
Si Chon: An Ancient Hindu Site                         Preecha Noonsuk 
Wiang Sa                                 Silpchai Chinprasert 
Sculptures from Suratthani Province
Ancient Art and Architecture of Suratthani Province                No Na Pak Nam 
History of Nakhon Si Thammarat from the Local Chronicles            Dhida Saraya 
Phaya Si Thammasokarat                             Sukanya Patrachai 
Government Policy for Provinces                        Suthiwong Phongphaibun 
The Mural Paintings of Wat Pho Pathamawat                 No Na Pak Nam 
Kendies from Peninsular Thailand                        Phasuk Indrawooth 
Ceremony of Setting the Raft in Fire                    Pairoj Samosorn
Dvaravati Artifacts from Wat Pa Paen                     Anuvith Charernsupkul 
New Research and Theses: Artifacts from khwan Lukpat in Krabi        Mayuri Viraprasert 
Some Glimpses into the Past                         Somphong Timchamsai
Folk-art Museum                                 Sangaroon Kanokpongchai 
Some Fragmentary Information on Thai Art: the Pediment             Sudara Suchaxaya 
New Data on Archaeology and History                    Pornchai Suchitta