วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 43 ฉบับที่ 1


 

สารบัญ

ภาพวาด... อโยธยาศรีรามเทพนคร สุทธิชัย ฤทธิ์จตุพรชัย
บทบรรณาธิการ... สยามมินทร์ปิ่นธเรศเจ้าภูมิพล พระผู้ทรงทัดดินต่างปิ่นเกล้า ศรีศักร วัลลิโภดม

ภูมิวัฒนธรรม

 
  เรื่องจากปก...  
๒๒  อโยธยาศรีรามเทพนคร เมืองต้นกำเนิดแห่งกรุงศรีอยุธยา วิยะดา ทองมิตร
เรื่องประจำเล่ม  
๓๓ อโยธยาศรีรามเทพนคร ศรีศักร วัลลิโภดม
๔๔ ถิ่นฐาน ผู้คน ตามลำน้ำบนที่ราบป่าสักตอนล่าง ณัฐวิทย์ พิมพ์ทอง
๕๗ ชีวิตผู้คนบน "เกาะพระ" กลางสายน้ำเจ้าพระยา เกสรบัว อุบลสรรค์
๖๘ ที่นี่... สถานีชุมทางบ้านภาชี เมธินีย์ ชอุ่มผล
๗๘ เห็ดฟาง : ภาพจำในสังคมเกษตรกรรมบ้านภาชี อภิญญา นนท์นาท
๘๘ โรคระบาดในสังคมสยามก่อนสมัยอยุธยาตอนปลาย กำพล จำปาพันธ์
๙๕ ค่ายพม่าบนพื้นที่วัดสมัยเสียกรุง พ.ศ. ๒๓๑๐ อชิรวิชญ์ อันธพันธ์
๑๐๗ โจร ผี และสมบัติกรุงเก่า อภิญญา นนท์นาท

ปกิณกะ

 
๑๑๖ ในรอบสามเดือน กองบรรณาธิการ
๑๑๙ วิถีชน บนตำนาน... ท้าวอู่ทองแห่งอโยธยา ผู้ทำมงกุฏของพญาศรีธรรมโศกราชตกจากเศียร ศาสตราจารย์สุกัญญา สุจฉายา
๑๒๓ เก็บตกนามบ้านนามเมือง... ตรอกกำปะนี พรพิมล เจริญบุตร
๑๒๗ เรื่องเล่าชาวกรุง... "ปิดฉาก" งานช่างชั้นครูที่ตรอกบ้านพาน วลัยลักษณ์ ทรงศิริ

บทความพิเศษ

 
๑๓๘ ท่องพุทธภูมิ... เกสรียะ : พุทธสถานที่พระพุทธเจ้าทรงวางบาตร ศรีศักร วัลลิโภดม
๑๔๔ บางเรื่องราวของแคว้นตะนาวศรีในประเทศพม่า ซอ ทูระ
๑๕๓ การแสดงโนรารับเสด็จในหลวงรัชกาลที่ ๙ ครั้งเสด็จเยี่ยมราษฎรภาคใต้ในปี ๒๕๐๒ ผศ. ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์

Content

 
55 Habitations along the Waterways of the Lower Pa Sak Plain Nattavit Pimthong
152 Some Notes on Thanintharyi Region of Myanmar Zaw Thura