วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2


 

สารบัญ

ความนำ  
การค้าโบราณ                                                                                                                       ศรีศักร วัลลิโภดม  
การค้ากับการเกิดของรัฐในประเทศไทย                                                                                       ศรีศักร วัลลิโภดม  
แหลมโพธิ์ : การศึกษาเครื่องถ้วยต่างประเทศที่เกี่ยวกับด้านการค้าที่เชื่อมโยงกับภูมิภาคอื่นๆ          เขมชาติ  เทพไชย  
การกำหนดอายุเครื่องถ้วยจีนที่พบจากแม่น้ำแม่กลอง ราชบุรี                                                          ภุชชงค์ จันทวิช 
เครื่องถ้วยจีนพบที่ราชบุรี                                                                                                          มาลินี คัมภีรญาณนนท์  
ภาพชุด สินค้าเข้าและสินค้าออกในประเทศไทยสมัยโบราณ  
โบราณคดีใต้น้ำ                                                                                                                           มิรา คิม ประชาบาล  
การค้าภายในของเมืองพระนครศรีอยุธยาในสมัยอยุธยาตอนปลาย                                                  คมขำ  ด้วงษา 
การส่งของป่าเพื่อเป็นสินค้าออกในสมัยอยุธยา                                                                              ปาริชาติ  วิลาวรรณ  
ภาพชุด จิตรกรรมในสมุดข่อยสมัยอยุธยา  
ศิลปะที่เข้ามาพร้อมกับการค้า                                                                                                        น ณ. ปากน้ำ  
ปลาแดก ปลาสมอ                                                                                                                         สุกัญญา ภัทราชัย  
การค้าต่างแดนของอีสานในอดีต                                                                                                     สุรัตน์  วรางครัตน์ 
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประติมากรรมในประเทศไทย                                                                                               มานิต  วัลลิโภดม  
แลหลัง                                                                                                                                         สมพงษ์  ทิมแจ่มใส  
บทวิจัยและวิทยานิพนธ์ที่น่าสนใจ มูลเหตุอันนำไปสู่การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้ง ที่ 2                    สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ  
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน : ตุง                                                                                                            แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย 
ความรู้เรื่องศิลปกรรมไทย : รูปศิลาจีน                                                                                         แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย  
ข่าวและข้อมูลใหม่ทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์                                                                       พรชัย  สุจิตต์  

 
From the Editor
Ancient Trade in Thailand                                                                                        Srisakra Vallibhotama
Effect of Trade on the Establishment of Early States in Thailand                             Srisakra Vallibhotama
Ceramics Find from Laem Pho in Chaiya                                                                 Khemachart Thepchai
Chinese Ceramics from Mae Klong River                       Bhujjong Chandavij
Chinese Ceramics from Ratchaburi Province                   Malini Khambhirayanon
Trade Articles in Ancient Thailand 
Underwater Archaeological Finds from the Eastern Gulf of Thailand            Mira Kim Prachabarn 
Domestic Trade during the Late Ayutthaya Period                  Khomkham Diwongsa    
 Export of Animal and Plant Products during the Ayutthaya Period         Parichat Wilawan 
Khoi Manuscript Painting of the Ayutthaya Period 
Art Styles Introduced through Trade                    No Na Pak Nam
Pla Daek-Pla Smo                            Sukanya Patrachai
Ancient Trade in the Northeast                         Surat Warangrat 
Some Ideas on Thai-Sculpture                         Manit Vallibhotama 
Some Glimpses Into the Past                         Sompong Timchamsai 
New Researches and Theses : Crucial Factors of the Ayutthaya’s Fall        Sorasak Ngamkhachonkulkit
Folk Art Museum : Tung                            Sangaroon Kanokpongchai
New Data on Archaeology and History                    Pornchai Suchitta