วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 10 ฉบับที่ 3


 

สารบัญ

ความนำ   
มอญในเมืองไทย                              ศรีศักร วัลลิโภดม   
ประวัติศาสตร์มอญยุคต้น                          สุดารา สุจฉายา   
ชาวมอญในประเทศไทย                          สุภรณ์ โอเจริญ  
บทบาทมอญในประวัติศาสตร์สงครามไทย-พม่า                ชาญชัย  วรรณรงค์  
ภาพชุด ศิลปะมอญ   
ไปตามหาอดีตแถบต้นน้ำแควน้อย                    สด  แดงเอียด 
วัฒนธรรมประเพณีมอญ                        สุเอ็ด  คชเสนี  
ที่มาของประเพณีแย่งศพมอญ                      สุกัญญา ภัทราชัย  
เปิดซงกราน – ตำนานข้าวแช่                      สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร  
พระพิมพ์ปางป่าเลไลย์ในศิลปะมอญ (ทวารวดี)              ม.ร.ว. สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์  
การส่งของป่าเพื่อเป็นสินค้าออกในสมัยอยุธยา                ปาริชาติ  รัสรวรรณ 
วิวัฒนาการสถูปเจดีย์                         น ณ. ปากน้ำ 
บทวิจัยและวิทยานิพนธ์ที่น่าสนใจ : 
มูลเหตุอันนำไปสู่การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2              สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ  
เปิดกรุศิลปิน : แสวง  สงฆ์มั่งมี ประติมากรผู้มีอัจฉริยะในการปั้นรูปเปลือย     น ณ. ปากน้ำ  
มาเล่นของเก่ากันเถอะ                          เสนอ นิลเดช  
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน : ขันกะหย่อง                      แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย  
ความรู้เรื่องศิลปกรรมไทย : คันทวย                      สุดารา สุจฉายา 
ข่าวและข้อมูลใหม่ทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์              พรชัย สุจิตต์

From the Editor 
The Mons in Thailand                          Srisakra Vallibhotama
The Early History of the Mons                    Sudara Suchaxaya 
Immigration of the Mons Into Thailand                Suphon Ochareun
Performances of the Mons during the Thai-Burmese Wars        Chanchai Wannawong 
Masterpieces of Mon Art                 
Archaeological Finds from the Upper Khwae Noi River Area        Sod Daeng-iet 
Mon Culture and Customs                       Su-ed Gajaseni 
The Custom of Yang Sop Mon                    Sukanya Patrachai    
Peung Songkran - the Chronicle of Rice in Cool Water        Suwanna Kriengkraipetch 
A Dvaravati Votive Tablets Depicting the Palelaya Episode        M.R. Suriyavudh Suksvast
Export of Animal and plant Products during the Ayutthaya Period     Parichat Wilawan 
Evolution pf Stupas                        No Na Pak Nam
New Researches and Theses : Crucial Factors the Ayutthaya’s Fall    Sorasak Ngamkhachonkunkit 
The Life amd Works of an Artist : Swaeng Songmangmi, the Prominent Sculptor  No Na Pak Nam 
Antique Appreciation                        Snur Niladej
Fork Art Museum : Footed Basket                    Sangaroon Kanokpongchai 
Some Fragmentary Information on Thai Art: The Roof-support        Sadara Suchaxaya 
New Data on Archaeology and History                Pornchai Suchitta