วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 10 ฉบับที่ 4


 

สารบัญ

ความนำ  
ความก้าวหน้าและข้อคิดเห็นใหม่ในการศึกษาโบราณคดีลุ่มน้ำเจ้าพระยา              ศรีศักร วัลลิโภดม 
หลักฐานจากบ้านท่าแค และข้อคิดเห็นบางประการ
เกี่ยวกับชุมชนโบราณในที่ราบภาคกลางตอนล่าง                  สุรพล  นาถะพินธุ  
ผลการขุดค้นเมืองโบราณสมัยทวารวดีที่จังหวัดสิงห์บุรี และนครปฐม            ผาสุก  อินทราวุธ 
ชุมชนพันปีกับโบราณวัตถุที่เมืองสุพรรณบุรี                        มนัส  โอภากุล  

เปิดกรุศิลปิน : ครูโหมด ว่องสวัสดิ์ ศิลปินนักออกแบบ                    สุดารา  สุจฉายา 
ภาพชุดครูโหมด ว่องสวัสดิ์ กับผลงานฉากละคร (ระหว่าง พ.ศ. 2476-2508)   
หมู่บ้านโปรตุเกสในสมัยอยุธยา                            มีรา ประชามวล 
ปราสาทบ้านใหม่ไทยเจริญ                                อนุวิทย์  เจริญศุภกุล  
วิวัฒนาการสถูปเจดีย์                                น ณ. ปากน้ำ 
กระยาสารทกับระบบเศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป            จรัญ  วงศ์วิภาต  
ไปดูเขาเล่นเพลงปรบไก่ขอฝน                            เรไร  สืบสุข  
บทวิจัยและบทวิทยานิพนธ์ที่น่าสนใจ : เทวดาและผีของชาวอาหม  
แง่มุมหนึ่งของความเชื่อของชาวไท(ไต)โบราณ                       ปราณี  วงษ์เทศ 
มาเล่นของเก่ากันเถอะ                                  เสนอ  นิลเดช  
ข่าวและข้อมูลใหม่ทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์                      พรชัย  สุจิตต์  
 
 From the Editor
New Archaeoloical Sudies on Chao Phraya Basin                     Srisakra Vallibhotama 
Ancient Settlement at Ban Tha Khae in Lopburi                    Surapol Natapintu
Archaeological sites in Sing Buri and Nakhon Pathom                Phasuk Indrawooth 
Artifacts from Ancient Settlement Sites in Suphanburi                Manat  Ophakun 
The Life and Works of an Artist: Khru Mode Vongswasdi, 
The Master of Stage-scene Making                      Sudara Suchaxaya
Masterful Stage-scenes painted by Khru Mode Vongswasdi from 1933-1965 
The Protuguese in Ayutthaya                            Mira Kim Prachabarn 
Prasat  Ban Mai Thai Chareun                            Anuvit Charernsupkul
Evolution of Stupas                                No Na Pak Nam 
Antique Appreciation                                Snur Niladej 
New Data on Archaeology and History                        Pornchai Suchitta