วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1


 

สารบัญ

ภาพปก   
บรรณาธิการ   
ความสับสนในการแบ่งยุค-สมัยวัฒนธรรมก่อนประวัติศาสตร์ไทย : ตัวอย่างจากยุคหิน      ปฐมฤกษ์ เกตุทัต    
การวิเคราะห์เทคนิคการกะเทาะและการใช้งานเครื่องมือหินกะเทาะและเครื่องมือสะเก็ดหิน 
ของตัวอย่างที่ได้จากการขุดค้นวัฒนธรรมโหบินเนียน ในตำบลบ้านเก่า จังหวัดกาญจนบุรี      สุรินทร์  ภู่ขจร  
แก้วโบราณในเอเชีย                                  พรชัย  สุจิตต์   
ผ้าโบราณจากแหล่งวัฒนธรรมบ้านเชียง                          จิราภรณ์  อรัณยะนาค   
ภาพชุดจิตรกรรมภาคใต้จากนราธิวาสและปัตตานี   
ศรีเทพคือศรีจนาศะ                                  ธิดา  สาระยา  
เรือลำชี                                          สมชาย  นิลอาธิ
ภาพลายเส้นเรื่องรามเกียรติ์                              วัลลภิศร์  สดประเสริฐ 
เปิดกรุศิลปิน : สิทธิเดช แสงหิรัญ ประติมากรผู้ช่วยของอาจารย์ศิลปะ พีระศรี  
วิวัฒนาการสถูปเจดีย์                                  น. ณ ปากน้ำ   
มาเล่นของเก่ากันเถอะ                                  เสนอ  นิลเดช   
บทวิจัยและวิทยานิพนธ์ที่น่าสนใจ : 
การศึกษาจิตรกรรมสมัยอยุธยา สกุลช่างเพชรบุรี ที่วัดใหญ่สุวรรณาราม         มานพ  อิศรเดช  
ข่าวและข้อมูลใหม่ทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ : 
พบแหล่งทำเกลือใหญ่ในอีสาน เนินเสมาที่สระพังทอง จ.กาฬสินธุ์             พรชัย  สุจิตต์