วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 11 ฉบับที่ 3


 

สารบัญ

ภาพปก   
บทบรรณาธิการ   
อมก๋อย : แหล่งโบราณคดีล้านนาที่เพิ่งค้นพบและใกล้สูญสิ้น                  สุรพล ดำริห์กุล   
ศิลปะ ณ นครพิงค์                                  น. ณ ปากน้ำ  
เอกลักษณ์ของงานสถาปัตยกรรมล้านนาไทย การศึกษาเพื่อการสร้างสรรค์ 
วัดพระธาตุลำปางหลวงและวัดภูมินทร์                      อนุวิทย์  เจริญศุภกุล  
ข้อคิดเห็นการศึกษาประวัติศาสตร์สังคมล้านนา จากจิตรกรรมฝาผนังล้านนา             สน  สีมาตรัง   
ภาพชุดศิลปะเชียงใหม่   
เทวรูปพระคเณศในสยาม                                  ไมเคิล ไรท์   
วิวัฒนาการสถูปเจดีย์                                  น. ณ ปากน้ำ  
ภาพลายเส้นเรื่องรามเกียรติ์                              วัลลภิศร์ สดประเสริฐ  
มาเล่นของเก่ากันเถอะ                                  เสนอ นิลเดช  
เปิดกรุศิลปิน : จำรัส เกียรติก้อง ศิลปินเขียนภาพเหมือนผู้ยิ่งใหญ่                 แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย  
บทวิจัยและวิทยานิพนธ์ที่น่าสนใจ : ภาพเขียนสีภายในวิหารน้ำแต้ม 
วัดพระธาตุลำปางหลวง อำเภอเกาะคา                      สมพงษ์ คันธสายบัว   
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน  แสงอรุณ  กนกพงศ์ชัย  
ข่าว และข้อมูลใหม่ทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์: กู่น้อย                  สมชาย นิลอาธิ