วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 11 ฉบับที่ 4


 

สารบัญ

ภาพปก 
บทบรรณาธิการ 
เสมาหินอีสาน : การสำรวจและการศึกษาการสืบเนื่องของประเพณีปักหินตั้ง
ในสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                      ศรีศักร วัลลิโภดม   
วัดมหายานก่อนกรุงศรีอยุธยา                          น. ณ ปากน้ำ  
ผงสีและโครงสร้างชั้นสีของจิตรกรรมฝาผนังที่พระปรางค์วัดมหาธาตุ ราชบุรี          ชมพูนุช  ประศาสน์เศรษฐ  
แบบพระพักตร์ของพระพุทธในจิตรกรรมฝาผนังที่พระปรางค์วัดมหาธาตุ ราชบุรี      สันติ  เล็กสุขุม 
ภาพลายเส้นเรื่องรามเกียรติ์                          วัลลภิศร์ สดประเสริฐ   
ภาพชุด พระพุทธรูปทรงมงกุฎเทริด ศิลปะลพบุรี                 ศิลป์ชัย  ชิ้นประเสริฐ   
เตาเผาสิงห์บุรีในศตวรรษที่ 17                          เจ.ซี.ซอว์   
วิวัฒนาการสถูปเจดีย์                              น. ณ ปากน้ำ   
เปิดกรุศิลปิน : ยี่สิบคำถามกับอาจารย์ไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์               แสงอรุณ  กนกพงศ์ชัย  
บทวิจัยและวิทยานิพนธ์ที่น่าสนใจ : ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง               ม.ร.ว. สุริยวุฒิ  สุขสวัสดิ์   
พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน : ตะข้อง                      แสงอรุณ  กนกพงศ์ชัย   
ข่าวและข้อมูลใหม่ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี                  ศรีศักร วัลลิโภดม, พรชัย  สุจิตต์