วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 12 ฉบับที่ 2


 

สารบัญ

ฉัตรมังคลาภิวาท                                       ขรรค์ชัย  บุนปาน   
กองบรรณาธิการ : มรดกทางวัฒนธรรมกับสภาพแวดล้อม   
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระปรีชาสามารถทางการถ่ายภาพ                พูน เกษจำรัส   
สังคโลก                                         เสนอ  นิลเดช   
การศึกษาข้อมูลศิลปะและสถาปัตยกรรมแบบเขมรก่อนพระนครหลวง ที่วัดสระแก้ว อุบลราชธานี  อนุวิทย์  เจริญศุภกุล   
รอบๆ ภูพนมรุ้ง ความสัมพันธ์ทางศิลปวัฒนธรรมกับสภาพแวดล้อมธรรมชาติ          ศรีศักร วัลลิโภดม  
ปราสาทพนมรุ้งกับภูอังคาร                                  น. ณ ปากน้ำ   
เพลงเด็กกับกระบวนการอบรมทางสังคมในวัยเยาว์                       สุวรรณา  เกรียงไกรเพ็ชร์  
ภาพกาก                                     น. ณ ปากน้ำ  
คติความเชื่อและรูปแบบของพระพิฆเนศวร์ที่พบในประเทศไทย                  จิรัสสา  คชาชีวะ   
เครื่องหีบอ้อย : เทคโนโลยีพื้นบ้าน                              แสงอรุญ  กนกพงศ์ชัย  
รายงานข่าวโบราณคดีและวัฒนธรรม                              ศรีศักร วัลลิโภดม, พรชัย  สุจิตต์