วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 12 ฉบับที่ 3


 

สารบัญ

จิตรกรรมร่วมสมัยของไทยในปัจจุบัน                              น. ณ ปากน้ำ   
มาตรฐานความงามที่สุนทรภู่มอบให้ไว้กับโลกวรรณกรรม                  ชลธิรา  สัตยาวัฒนา   
รอยพระพุทธบาทคู่ที่สระมรกต  ดงศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี                 ศาสตราจารย์ ม.จ.สุภัทรดิศ ดิศกุล   
รอยพระพุทธบาทโบราณสถานสระมรกต                          พีรพน พิษณุพงศ์   
เจดียสถานที่สระมรกต ปราจีนบุรี                             น. ณ ปากน้ำ  
“สระมรกต”: การสืบเนื่องและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของดงศรีมหาโพธิ          ธิดา สาระยา  
ศรีมหาโพธิ: ความหวังวูบสุดท้ายของการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม              ศรีศักร วัลลิโภดม   
วัดปรางค์  นครราชสีมา : การศึกษาข้อมูลศิลปะและสถาปัตยกรรมแบบอารยธรรมเขมร      อนุวิทย์ เจริญศุภกุล  
วัฒนธรรมพื้นบ้าน                                  แสงอรุณ  กนกพงศ์ชัย  
ข้าวและข้อมูลใหม่ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี                      พรชัย  สุจิตต์   
ปุจฉ-วิสัชน์   
“สนั่น ศิลากร”