วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 42 ฉบับที่ 4


สารบัญ

ภาพวาด... สุพรรณภูมิ นครรัฐก่อนกรุงศรีอยุธยาบนลำน้ำสุพรรณ สุทธิชัย ฤทธิ์จตุพรชัย
บทบรรณาธิการ... การเปลี่ยนแปลงของวารสารเมืองโบราณ ศรีศักร วัลลิโภดม

ภูมิวัฒนธรรม

 
  เรื่องจากปก...  
๑๖  สุพรรณภูมิ...แว่นแคว้นโบราณแห่งลุ่มน้ำสุพรรณบุรี วิยะดา ทองมิตร
เรื่องประจำเล่ม  
๒๕ สุพรรณภูมิ-เสียมหลอก๊ก-สหพันธรัฐเสียม ศรีศักร วัลลิโภดม
๓๒ ตลาดบนคุ้งน้ำสุพรรณบุรี กองบรรณาธิการ
๔๒ ภาพชีวิตที่รุ่งเรืองของตลาดคอวัง อภิญญา  นนท์นาท
๕๖ ซงฮ่วยจุ๊น : เรือสินค้าแห่งสายน้ำเมืองสุพรรณ เกสรบัว อุบลสรรค์
๖๕ จากปากคำของลูกสาวนายท่าเรือเมล์ ณัฐวิทย์ พิมพ์ทอง
๗๐ งานนมัสการหลวงพ่อโต วัดป่าเลไลยก์ นวลพรรณ บุญธรรม
๗๙ ดอนเจดีย์... เมื่ออนุสาวรีย์สร้างเมือง เมธินีย์ ชอุ่มผล
๘๙ ตามรอยโครงนิราศสุพรรณในเขตป่าเขา นพรัตน์ พิมจุฬา

ปกิณกะ

 
๙๙ ในรอบสามเดือน กองบรรณาธิการ
๑๐๔ ภาพจำของสังคม... ตลาดสะเทินน้ำสะเทินบกที่บางลี่ รัชพล ฉันทดิลก
๑๑๒ วิถีชน บนตำนาน... ตำนานสองดาบสแห่งสุวัณณภูมิ ศาสตราจารย์สุกัญญา สุจฉายา
๑๑๗ เก็บตกนามบ้านนามเมือง... ตรอกรถไฟวรพงษ์ พรพิมล เจริญบุตร
๑๒๑ เรื่องเล่าชาวกรุง... ในท้องสนามหลวง วราห์ โรจนวิภาต

บทความพิเศษ

 
๑๓๒ ท่องพุทธภูมิ... ตามรอยพระบรมธาตุแรกเริ่ม ณ เมืองเวสาลี ศรีศักร วัลลิโภดม
๑๔๐ พระถ้ำเสือ : หลักฐานอันพิพักพิพ่วน สุดารา สุจฉายา
๑๕๒ มุสลิมช่างทองผู้ร่วมสร้างพระนคร วลัยลักษณ์ ทรงศิริ

Content

 
64 Song Huay Joon : The Cargo Boats of Suphan Buri River Kesornbua Ubolson
150 Phra Tam Sua: The Dubious Evidence Sudara Suchaxaya