วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 13 ฉบับที่ 1


 

สารบัญ

โครงการอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ   
การศึกษาด้านสถาปัตยกรรมเพื่อการอนุรักษ์ : สรุปผลการสำรวจและแนวคิดเบื้องต้น         อนุวิทย์ เจริญศุภกุล   
จิตรกรรมชิ้นเยี่ยมฝีมือช่างอยุธยาในช่วงต้นกรุงเทพฯ   
จิตรกรรมฝาผนังวัดพระราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
จิตรกรรมสมัยอยุธยา                                 น. ณ ปากน้ำ  
พระเทวาภินิมมิต จิตรกรเอกชาวอีสานในราชสำนักจักรีวงศ์                สมชาย  นิลอาธิ   
พระรามกับจิตรกรรมฝาผนังอีสาน                              สุกัญญา  ภัทราชัย   
วันวานของวันนี้                                         สุวรรณา  เกรียงไกรเพ็ชร์  
หนังสือบุคภาคใต้: เนื้อหาสาระและจิตรกรรม                          สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ 
พระร่วง : ตัวอย่างศึกษาเรื่องการรับรู้เชิงประวัติศาสตร์ของสังคมท้องถิ่น              ธิดา สาระยา  
ประติมานวิทยารูปบุคคลประทับในท่ามหาราชลีลาสนะเหนือหน้ากาลในศิลปะเขมร            ม.ร.ว. สุริยวุฒิ  สุขสวัสดิ์  
พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน                            สมพงษ์  ทิมแจ่มใส   
ข่าวและข้อมูลใหม่ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี                      พรชัย  สุจิตต์   
ปุจฉวิสัชน์                                    ม.ร.ว.สุริยวุฒิ  สุขสวัสดิ์