วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2


สารบัญ

ปีการท่องเที่ยว : เราเดินถูกทิศทางแล้วหรือ  
บทบาททางสังคมและวัฒนธรรมของเทศกาลและพิธีกรรมในวันสงกรานต์             ปรานี  วงษ์เทศ  
เอกศิลปะในสมัยปฐมบรมราชวงจักรีวงศ์                        เสนอ  นิลเดช  
การสร้างความศักดิ์สิทธิ์สำหรับพระนครในรัชกาลที่ 1                     ศรีศักร วัลลิโภดม  
เรื่องแรกในวันวาน                                  ส.พลายน้อย  
ภาพเขียนในสมัยรัชกาลที่ 1                                 น. ณ ปากน้ำ  
ความเปลี่ยนแปลงของพุทธศาสนาในสมัยรัตนโกสินทร์                      สายชล  วรรณรัตน์ 
ความยิ่งใหญ่ ความใหม่ ความงาม ของวรรณกรรม
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช              สิทธา  พินิจภูวดล 
ภาพเขียนบนสมุดข่อย วัดบางขนุน 
หน้าบันพระอุโบสถและพระวิหาร สมัยปฐมราชวงศ์จักรี   
ภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่ซางหยวน  มณฑลหยุนหนาน                  มาลินี  คัมภีรญาณนนท์  
พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน                              แสงอรุณ  กนกพงศ์ชัย  
ข่าวและข้อมูลใหม่ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี                      พรชัย  สุจิตต์  
ปุจฉ-วิสัชน์                                    ม.ร.ว.สุริยวุฒิ  สุขสวัสดิ์   
ก่อนหน้าสุดท้าย