วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 13 ฉบับที่ 3


 

สารบัญ

พิพิธภัณฑ์กับการศึกษานอกระบบหมายเหตุบรรณาธิการ   
การอนุรักษ์สุโขทัย : พิจารณาใหม่ในฐานะ “เมืองประวัติศาสตร์”                ธิดา สาระยา   
เมืองประวัติศาสตร์ กับโครงการอุทยานประวัติศาสตร์                    ศรีศักร วัลลิโภดม  
โบราณสถาน ณ เมืองประวัติศาสตร์   
การบูรณ์ปฏิสังขรณ์โบราณสถาน                            น. ณ ปากน้ำ       
กลุ่มพระพุทธรูปสี่อิริยาบถในศิลปะสุโขทัย : ความหมายทางพระพุทธศาสนาบางประการ       ม.ร.ว. สุริยวุฒิ  สุขสวัสดิ์  
วันวานไม่หวนคืน   63
ความจำเป็นในการฝึกอบรมบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์    วีระ  โรจน์พจนรัตน์  
ภูมิหลังทางวัฒนธรรมการสร้างบ้านแปลงเมืองเชียงใหม่ของพระเจ้ามังราย            วิวัฒน์  เตมียพันธ์  
เทศการร้องเพลงของชาวจ้วงที่อู่หมิง                              สุวรรณา  เกรียงไกรเพ็ชร์ 
พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน : เชี่ยนหมาก                           แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย   
ข่าว-ข้อมูลใหม่ โบราณสถานสองฝากคลองสระบัว                            ควบคุมโดย พรชัย สุจิตต์   
ปุจฉา-วิสัชน์                                     ควบคุมโดย ม.ร.ว.สุริยวุฒิ  สุขสวัสดิ์   
ก่อนหน้าสุดท้าย