วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1


 

สารบัญ

ภาพเขียนสมัยรัชกาลที่ 1 ที่ปักษ์ใต้ วัดหัวเตย อ.ปากพยูน จ.พัทลุง   
นักโบราณคดีผู้ยิ่งใหญ่   
การขุดค้นพระบรมสารีริกธาตุ                            มานิต  วัลลิโภดม  
เมืองอู่ทอง                                    มานิต วัลลิโภดม  
คืนวันที่หาค่ามิได้ของอาจารย์มานิต  วัลลิโภดม                  มานิต  วัลลิโภดม ถ่ายภาพ
การสำรวจและสอบค้นโบราณคดีของมานิต  วัลลิโภดม                    ศรีศักร วัลลิโภดม  
วันวานบ้านคูเมือง                                  มานิต วัลลิโภดม ถ่ายภาพ 
ศิลปะร่วมสมัยแห่งอดีต                                     น. ณ ปากน้ำ  
การก่อตัวของรัฐในลุ่มน้ำท่าจีน-แม่กลอง : พัฒนาการทางประวัติศาสตร์
    ของเมืองนครปฐม ศึกษาจากหลักฐานทางโบราณคดี            ธิดา  สาระยา  
โถน้ำลายครามราชวงศ์เหม็ง                                เสนอ  นิลเดช  
การบูรณ์ปฏิสังขรณ์โบราณวัตถุสถานที่กรุงโรม                     ภาพถ่ายโดย อดิศักดิ์  กัญชนะ 
เรื่องเกี่ยวกับ ดร.แวน  ฮิกเกอเรน  พบเครื่องมือสมัยหินเก่าที่ จ.กาญจนบุรีอีกครั้งหนึ่ง          ดร.สุด แสงวิเชียร  
ข่าว-ข้อมูลใหม่                                  ควบคุมโดย ดร.พรชัย สุจิตต์   
ปุจฉ-วิสัชน์                                   ควบคุมโดย ม.ร.ว.สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์