วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 14 ฉบับที่ 2


 

สารบัญ

อันเนื่องมาจากทับหลังแผ่นนั้น   
คติรูปวิษณุอนันตศายิน-ปัทมนาภะ
    บนทับหลังชั้นนอกของมณฑปปราสาทประธานประสาทเขาพนมรุ้ง    ม.ร.ว.สุริยวุฒิ  สุขสวัสดิ์ 
ความสำคัญของทับหลังสลักภาพพระนารายณ์บรรทมสินธุ์ ปราสาทพนมรุ้ง บุรีรัมย์        อนุวิทย์  เจริญศุภกุล 
เจดีย์วัดป่าสัก เชียงแสน                                เสนอ  นิลเดช  
อิง-ยม-น่าน ความสัมพันธ์ทางภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม ระหว่างสุโขทัย แพร่ น่าน และพะเยา      ศรีศักร วัลลิโภดม 
ศิลปะสถาปัตยกรรมลานนา                              น. ณ ปากน้ำ  
ปัญหาศิลปะลานนารุ่นก่อนอาณาจักรเชียงใหม่                        น. ณ ปากน้ำ
ศิลปะสกุลช่างพะเยา                                  น. ณ ปากน้ำ   
สันกู่                                      สายันต์  ไพรชาญจิตร์  
มรดกวัฒนธรรมลานนา                                น. ณ ปากน้ำ  
จักรพรรดิราช : ความคิดทางการเมืองเบื้องหลังสงครามไทยรบพม่า (พ.ศ. 2081-พ.ศ.2397)     สุเนตร ชุตินธรานนท์   
หลาบเงิน ถวายในงานบุญพระเวส                               แสงอรุณ  กนกพงศ์ชัย  
ก่อนหน้าสุดท้าย