วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 14 ฉบับที่ 3


 

สารบัญ

รัชมังคลาภิเษกนั้นสำคัญไฉน ?   
ภาพเขียนก่อนประวัติศาสตร์ภาคใต้ของสยาม                        น. ณ ปากน้ำ   
การวิจัยทางโบราณคดีเกี่ยวกับอดีตของปัตตานี : ข้อสรุปเบื้องต้น                 สว่าง เลิศฤทธิ์, เดวิด เจ. เวลซ์, จูดิท อาร์. มิกนีลด์  
ความก้าวหน้าของโบราณคดีในภาคใต้ : การประเมินเพื่อสนองภาพรวม              ศรีศักร วัลลิโภดม  
จากตะวันตก สู่ตะวันออก ตามเส้นทางชาวบ้าน ฝั่งทะเลกระบี่                 กลิ่น  คงเหมือนเพชร  
การแปรความเบื้องต้นเกี่ยวกับวัฒนธรรมป่าชายเลน 
    จากหลักฐานแหล่งโบราณคดีพบใหม่ในอ่าวพังงา                  สายันต์  ไพรชาญจิตร์   
ตำนานชาวเล                                      อาภรณ์ อุกฤษณ์   
ภาพเขียนบนผนังถ้ำไวกิ้ง จ.กระบี่                             น. ณ ปากน้ำ  
ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสยามกับอินเดีย                      ไมเคิล ไรท์ 
ธรรมมาสน์                                    เสนอ  นิลเดช  
ภาพจิตรกรรมอุโบสถวัดบางขุนเทียนใน    ฝ่ายรวบรวมข้อมูลและเอกสาร, เมืองโบราณ  
การบูรณะโบราณสถานที่เขาสีคีริยะ  ประเทศศรีลังกา                      ม.จ. สุภัทรดิศ ดิศกุล  
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย                              งานเผยแพร่ สำนักงานเลขานุการ กรมศิลปากร  
สังคมข้อยข้าข่วงใช้องค์พระธาตุพนม                            สุรพล  ดำริห์กุล  
พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน : อันเนื่องมาแต่ “กินสามถ้วย” ถึงกระชอนกดลอดช่อง          แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย   
ปุจฉวิสัชน์   
ก่อนหน้าสุดท้าย