วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 14 ฉบับที่ 4


 

สารบัญ

สิ่งหน้าคิดเกี่ยวกับพม่า  
ตำราพิไชยสงครามกับการสงครามไทย-พม่า                    แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย เรียบเรียง  
สาระจากคัมภีร์พิไชยสงคราม                        พลูหลวง  
ทำไมพม่ารบไทย                                 ศรีศักร วัลลิโภดม  
จากชายขอบของรัฐทวารวดี “เมืองด่าน” ในประวัติศาสตร์ยุคหลัง              ธิดา สาระยา  
พระประวัติกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท                      “ประณิธิ” 
เจดีย์ยุทธหัตถี                                  “อภิญญ์เพ็ญ”  
หลักฐานทางโบราณคดีสมัยสำริดในลุ่มน้ำแควใหญ่                  จารึก  วิไลแก้ว  
หลักฐานโบราณคดีสมัยทวารวดีที่บ้านท่าหวี จังหวัดกาญจนบุรี            วรวุธ  สุวรรณฤทธิ์  
ผงสีและโครงชั้นของจิตรกรรมฝาผนังที่โบสถ์วัดใหม่เทพนิมิต ธนบุรี             ชมพูนุท  ประศาสน์เศรษฐ์  
ช่างทองสกุลช่างเพชรบุรี                            เสนอ  นิลเดช  
มหาภิเนษกรมณ์                                  น. ณ ปากน้ำ  
เครื่องทองจากกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา                 งานเผยแพร่ สำนักงานเลขานุการกรมศิลปากร 
ตามรอยอดีตริมเส้นทางสายมรณะ และสะพานข้ามแม่น้ำแคว              กฤช  เหลือลมัย   
งานทิ้งกระจาด: ประเพณีมหายานที่สุพรรณบุรี                      สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร   
การทำสวนยาง : คติความเชื่อที่ไม่จำเป็น และเครื่องมือ                  แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย 
ข่าว-ข้อมูลใหม่ทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์                  ควบคุมโดย พรชัย  สุจิตต์   
ปุจฉวิสัชน์                            ควบคุมโดย  ม.ร.ว.สุริยวุฒิ  สุขสวัสดิ์  
ก่อนหน้าสุดท้าย